Pwy di Pwy

Staff Yr Ysgol 2021-22

Uwch Dîm Rheoli:

Mrs Ellen A Williams Pennaeth
Mrs Gwenno Bebb Dirprwy Brifathro
Mr Elfed Williams Dirprwy Brifathro
Mr Paul P Griffths Pennaeth Cynorthwyol
Mrs Catrin W Jones Pennaeth Cynorthwyol

 

Pennaethiaid Blwyddyn:

Mrs Nia R Williams Uwch Arweinydd Bugeiliol
Miss Cadi G Lake Pennnaeth Blwyddyn 7
Mr Sam J Jones Pennnaeth Blwyddyn 8
Mr John Ll Williams Pennnaeth Blwyddyn 9
Mr Llion W Jones Pennnaeth Blwyddyn 10
Mrs Melanie Hogan Pennnaeth Blwyddyn 11
Mr R Elfyn Roberts Pennnaeth Blwyddyn 12-13

 

Staff Addysgu:

Mrs Catherine F Bailey Pennaeth Saesneg
Mr Iwan Barker-Jones Pennaeth Dyniaethau/Uwch Fentor/Cysylltiadau Rhyngwladol/
Mrs Gwenno G Bolton Addysg Gorfforol a Mathemateg
Mr Gareth Davies Mathemateg ac Addysg Gorfforol /
Mrs Sonja K Davies Saesneg
Miss Mollie Duggan-Edwards Gwyddoniaeth
Mrs Anwen M Edwards Pennaeth Cerdd
Dr Gareth S Evans Pennaeth Ffiseg
Mrs Sharon Griffith Cyd-gysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
Mrs Leah H Griffiths Dyniaethau , Hanes a Chymraeg
Mr Paul P Griffiths Pennaeth y Gyfadran Technoleg a Cydlynydd TGC
Mrs Sian A Harris Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd/Profiad Gwaith a Chelf
Mr Huw T Harvey Cymraeg a Cherdd
Mrs Melanie A Hogan Pennaeth Ieithoedd Tramor Modern
Miss Ffion C Hughes Pennaeth Addysg Grefyddol
Ms Gweno V Hughes Cymraeg : Cyd-gysylltydd BAC Cymraeg CA4
Mrs Jennifer C Hughes Technoleg a Pennaeth Celf
Ms Sheila Hughes Saesneg a Cymraeg
Mr Nidian C Huws Pennaeth Addysg Gorfforol
Miss Alaw G Jones Gwyddoniaeth
Mrs Awen E Jones Cymraeg
Mrs Bethan M Jones Mathemateg
Mrs Catrin  W Jones Cymraeg : Cyd-gysylltydd BAC Cymraeg 16+
Mrs C Gwenllian Jones Cymraeg
Miss Erin M Jones Saesneg a Chymraeg
Miss Heledd G Jones Technoleg a Chelf
Ms Heulwen Jones Dyniaethau , Hanes a Chymraeg
Mr Llion W Jones Celf a Thechnoleg
Miss Lowri F Jones Cymraeg
Mrs Non G Jones Saesneg
Mrs Samantha J Jones Ieithoedd Tramor Modern
Mr Siôn O
Jones
Pennaeth Cynhwysiad
Miss Cadi G Lake Cymraeg a Saesneg
Miss Rebeca C Owen Dyniaethau
Mrs Samantha L Owen Dirprwy Bennaeth Saesneg

 

Staff Addysgu

Mrs Hayley G Parker-Jones Mathemateg / Mathematics
Mr R Dylan Parri Gwyddoniaeth Cyfrifiadurol a Daearyddiaeth
Mr Gethin A C Parry Mathemateg a Gwyddoniaeth
Mr Jack Parry Sesneg ac Addysg Gorfforol
Mrs Anwen Powell Pennaeth Economeg y Cartref
Miss Alaw Ll Roberts Mathemateg
Mrs Lowri W Roberts Pennaeth Cymraeg
Miss Marian E Roberts Pennaeth GC, Ast. Busnes a Iechyd a Gofal
Mr R Elfyn Roberts Pennaeth Daearyddiaeth
Mrs S Gwenllïan Roberts Technoleg a Chelf
Mrs Sioned W Roberts Pennaeth Cemeg
Dr Ruth A Sharrock Pennaeth Gwyddoniaeth a Bywydeg
Mr Arwel V Stephen Pennaeth Mathemateg
Miss Sara M Stockwell Gwyddoniaeth a Chemeg
Mrs Elin Ll O Williams Cymraeg
Mr John Ll Williams Gwyddoniaeth a Ffiseg
Mrs Nia R Williams Arweinydd Bugeiliol, Gwyddoniaeth a Bywydeg

 

Staff Ategol

Mr Kevin W Owen Rheolwr Busnes a Chyllid 
Mrs Bethan E Jones Rheolwr Sustemau a Swyddog Arholiadau
Mrs Sasha S Alcock Cymorthydd Clerigol
Mrs Meryl Williams Cymorthydd Clerigol
Mrs Teleri H Pritchard Cymhorthydd Clerigol a Technegydd Reprograffeg
Mr Maldwyn P Morris Technegydd Gwyddoniaeth
Mr Ian Pritchard Technegydd TGC/Technoleg
Mr Ian Wyn Jones Gofalwr
Mr Carwyn Roberts Gofalwr
Mrs Rhiannon Evans Goruchwylwraig Cinio
Mrs Jeana Jones Goruchwylwraig Cinio
Miss Hannah R Bright Uwch Cymhorthydd Cynhwysiad
Mr Alun Ll Pritchard Uwch Cymhorthydd Cynhwysiad
Mrs Bethan Williams Uwch Cymhorthydd Cynhwysiad
Mrs Liz Daniel Uwch Gymhorthydd Cyflenwi
Mrs Elaine Price Uwch Gymhorthydd Cyflenwi
Mr Sean W Davies Cymhorthydd Dosbarth
Mr Tyler F French Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Rebecca O Jones Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Jennifer A Knott Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Gladwen Pritchard Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Maria Roberts Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Lynn Rowlands Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Clare Y Williams Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Manon E Williams Cymhorthydd Dosbarth

 

 

Staff Asiantaethau Eraill

Miss Lisa Cambell Cyd-gysylltydd 5 x 60
Mr Dafydd Roberts Swyddog Datblygu Rygbi
Ms Denise Jones Cwnselydd
Ms Karen Jones Cwnselydd
Mr Siôn Owen Swyddog Lles Addysg
Mrs Sioned Griffiths Seicolegydd Addysg
Mrs Jackie Evans Nyrs Ysgol
PC Dylan Pritchard Heddlu

 

School Staff 2021-2022
Fersiwn i argraffu - cliciwch yma

 

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school