Pwy di Pwy

Staff Yr Ysgol 2018-2019

Uwch Dîm Rheoli:

Mrs Ellen A Williams Pennaeth
Mrs Gwenno Bebb Dirprwy Brifathro
Mr Elfed Williams Dirprwy Brifathro
Mr Paul P Griffths Pennaeth Cynorthwyol
Mrs Catrin W Jones Pennaeth Cynorthwyol
Mrs Lowri W Roberts Pennaeth Cynorthwyol

Pennaethiaid Blwyddyn:

Mrs Anwen M Edwards Pennnaeth Blwyddyn 7
Mrs Nia R Williams Pennnaeth Blwyddyn 8
Mrs Sam Jones Pennnaeth Blwyddyn 9
Mr Dylan W Roberts Pennnaeth Blwyddyn 10
Mr Nidian C Huws Pennnaeth Blwyddyn 10
Mrs Sian A Harris Pennnaeth Blwyddyn 11
Mr R Elfyn Roberts Pennnaeth Blwyddyn 12-13

Staff Addysgu:

Mrs Catherine F Bailey Pennaeth Saesneg
Mr Iwan Barker-Jones Pennaeth Dyniaethau : Pennaeth Hanes/Add Grefyddol
Mr Gareth Davies Mathemateg ac Addysg Gorfforol
Mrs Llinos Dobbins Pennaeth Addysg Gorfforol
Mrs Anwen M Edwards Pennaeth Cerdd
Dr Gareth S Evans Pennaeth Ffiseg
Miss Samantha L Gray Dirprwy Bennaeth Saesneg
Mrs Sharon Griffith Cyd-gysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
Mr Paul P Griffiths Pennaeth y Gyfadran Technoleg a Cydlynydd TGC
Mrs Sian A Harris Cyd-gysylltydd Gyrfaoedd a Profiad Gwaith
Mr Huw T Harvey Cymraeg a Cherdd
Mrs Melanie Hogan Pennaeth Ieithoedd Tramor Modern
Miss Ffion C Hughes Addysg Grefyddol : Cyd-gysylltydd BAC Cymraeg 16+
Ms Gweno V Hughes Cymraeg : Cyd-gysylltydd BAC Cymraeg CA4
Mrs Jennifer C Hughes Technoleg a Pennaeth Celf
Ms Sheila Hughes Saesneg
Mr Nidian C Huws Addysg Gorfforol a Technoleg Gwybodaeth
Mrs Bethan M Jones Mathematics
Mrs Catrin W Jones Cymraeg
Miss Erin M Jones Saesneg
Mrs Hayley G P Jones Mathemateg
Ms Heulwen Jones Cymraeg ac Addysg Grefyddol
Mrs Samantha Jones Ieithoedd Tramor Modern
Mr Siôn O Jones Gwyddoniaeth a Pennaeth Cynhwysiad
Miss Catrin H Morris Saesneg
Miss Lauren E Oliver Saesneg
Mr R Dylan Parri Daearyddiaeth, Hanes a Technoleg Gwybodaeth
Mr Gethin A C Parry Mathemateg
Mrs Anwen Powell Economeg y Cartref
Mrs Delyth C Pyrs Saesneg a Llythrennedd
Miss Alaw Ll Roberts Mathemateg
Mr Dylan W Roberts Technoleg a Celf
Mrs Lowri W Roberts Pennaeth Cyfadran Cymraeg/Saseneg a Pennaeth Cymraeg
Miss Marian E Roberts Pennaeth TGC, Ast. Busnes a Iechyd a Gofal
Mr R Elfyn Roberts Pennaeth Daearyddiaeth
Mrs Sioned W Roberts Pennaeth Cemeg
Dr Ruth A Sharrock Pennaeth Gwyddoniaeth a Bywydeg
Mr Arwel V Stephen Pennaeth Mathemateg
Miss Sara M Stockwell Gwyddoniaeth a Cemeg
Mrs Catrin H Thomas Cymraeg ac Addysg Grefyddol
Mrs Elin L Williams Cymraeg a Saesneg
Mr John Ll Williams Gwyddoniaeth a Ffiseg
Mrs Nia R Williams Gwyddoniaeth a Bywydeg

Staff Ategol:

Mr Kevin W Owen Swyddog Gweinyddol
Mrs Bethan E Jones Rheolwr Sustemau a Swyddog Arholiadau
Mrs Sasha Alcock Cymorthydd Clerigol
Mrs Meryl Williams Cymorthydd Clerigol
Mrs Rhiannon Williams Cymorthydd Clerigol
Mrs Teleri H Pritchard Technegydd Reprograffeg
Mr Maldwyn P Morris Technegydd Gwyddoniaeth
Mr Ian Pritchard Technegydd TGC/Technoleg
Mr Ian Wyn Jones Gofalwr
Mr Bryan W Williams Gofalwr
Mr Dilwyn Rogers Gofalwr
Mrs Rhiannon Evans Goruchwylwraig Cinio
Mrs Jenna Jones Goruchwylwraig Cinio
Miss Hannah Bright Uwch Cymhorthydd Cynhwysiad
Mr Alun Ll Pritchard Uwch Cymhorthydd Cynhwysiad
Mrs Liz Daniel Uwch Gymhorthydd Cyflenwi
Mrs Elaine Price Uwch Gymhorthydd Cyflenwi
Mrs Ann M Hughes Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Clare Y Hughes Cymhorthydd Dosbarth
Miss Lowri Wyn Owen Cymhorthydd Dosbarth
Mr Bedwyr G Parri Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Gladwen Pritchard Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Maria Roberts Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Lynn Rowlands Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Bethan Williams Cymhorthydd Dosbarth

Anogwyr Dysgu:

Athrawon Cofrestru Blynyddoedd 10, 11,12 ac 13

Staff Asiantaethau Eraill:

Miss Ffion Williams Cyd-gysylltydd 5 x 60
Mr Dafydd Roberts Swyddog Datblygu Rygbi
Mrs Wendy Jones Cwnselydd
Mrs Mared Roberts Cwnselydd
Mrs Angela Owen Swyddog Lles Addysg
Mrs Nia Williams Nyrs Ysgol
PC Dylan Pritchard Heddlu

 

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school