Prif Ddisgyblion Ysgol Brynrefail

Prif DdisgyblionLlongyfarchiadau i'r disgylion isod ar gael eu hethol yn brif-ddisgyblion am y flwyddyn academaidd 2018-2019.

Prif Fachgen : Aled Pritchard - mae Aled yn astudio'r Gymraeg, Mathemateg a Chemeg yn y chweched dosbarth ac yn cadw meddwl agored ynghylch ei lwybr gyrfa ar hyn o bryd.

Prif eneth : Efa Roberts - mae Efa'n astudio Hanes, Cymraeg ac Addysg Grefyddol a'i bryd ar gymhwyso i fod yn athrawes Hanes.

Dirprwy brif-fachgen : Cai Edwards - mae Cai yn astudio Ffiseg, Cemeg a Mathemateg yn y chweched dosbarth ac yn bwriadu dilyn gyrfa yn y maes Peirianneg Mecanyddol.

Dirprwy brif-eneth : Seren Bowen - mae Seren yn astudio'r Gymraeg, Cemeg a Bioleg a'i bryd ar ddilyn cwrs Meddygaeth y flwyddyn nesaf.


imageYn dilyn ymadawiad blwyddyn 13, daeth yr amser i ddewis prif ddisgyblion newydd. Blwyddyn 12 oedd yn gyfrifol am ddewis y pedwar drwy bleidlais.

Tomos Morgan

Tomos Morgan yw prif fachgen Ysgol Brynrefail. O Waunfawr y daw Tomos, ac mae newydd gwblhau arholiadau AS mewn Mathemateg, Bioleg, Ffiseg a Chemeg. Mae’n mwynhau chwarae pêl droed a physgota, ac mae’n aelod o dîm pêl droed Waunfawr. Gobaith Tomos yw dod yn feddyg teulu gan ei fod yn credu y byddai’r gwaith yn ei siwtio.

Beca Llwyd

Beca Llwyd yw prif ferch yr ysgol am y flwyddyn nesaf. Daw Beca o Lanrug ac mae’n mwynhau pob math o chwaraeon - yn enwedig pêl rwyd - ac actio. Bu’n rhan o brosiectau theatrig fel Chwalfa a Sbectol. Mae Beca’n astudio Addysg Grefyddol, Addysg Gorfforol a Drama, ac mae’n gobeithio gweithio ym myd drama yn y dyfodol.

Rhianwen Williams

Dirprwy brif ferch yr ysgol am y flwyddyn yw Rhianwen Williams. Mae’n mwynhau mynd allan gyda’i ffrindiau a bod yn yr awyr agored. Mae’n dod o Fethel ac yn gobeithio mynd i’r brifysgol yng Nghaerdydd i astudio Cymraeg a Hanes. Mae’n astudio Mathemateg, Cymraeg a Hanes ar hyn o bryd.

Prys Hughes

Prys Hughes yw dirprwy brif fachgen yr ysgol. Mae Prys yn gefnogwr mawr of rasio fformiwla 1, gan fod ganddo ddiddordeb mewn peirianneg. Mae’n astudio Mathemateg, Cemeg, Ffiseg a Chymraeg ar gyfer lefel A ac mae’n gobeithio hyfforddi fel peiriannydd cemegol neu fecanyddol yn y pen draw. Mae hefyd yn hoff iawn o gerddoriaeth Kanye West.

YSGOL BRYNREFAIL
Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4AD
[t] 01286 672381
[f] 01286 672066
twitter
teep ambassador school