Newyddion/ News

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

04.04.17 Dogfennau Pwysig Chweched Dosbarth

Cais am le yn y chweched 2017 - cliciwch yma

Pynciau Dewisol CA5 Ysgol Brynrefail Medi 2017 - cliciwch yma

 

04.04.17 Sixth Form Important Documents

Sixth Form 2017-18 Application for Entry - click here

Sixth Form Options September 2017 - click here

 

-------------------------------

 

15.02.17 Noson Opsiynau Chweched Dosbarth - cliciwch yma

15.02.17 Sixth Form Options Evening - click here

 

-------------------------------

 

09.02.17 Noson Opsiynau Blwyddyn 10 - cliciwch yma

09.02.17 Year 10 Options Evening - click here

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

Information coming soon...

 

Arddangosfa Celf / Art Exhibition

poster
Mae’r Adran Gelf wedi bod digon ffodus eleni i gael cyfle i arddangos gwaith Celf disgyblion yng nghaffi Menter Fachwen, Llanberis. Bydd casgliad o’r goreuon o unedau gwaith cwrs ac arholiad TGAU a Lefel A yn cael eu harddangos i fyny grisiau yn y caffi yn ystod y gwyliau Haf. Dymunai Mrs Jennifer Hughes a Mr Dylan Roberts longyfarch yr holl ddisgyblion TGAU/Lefel A am eu gwaith caled a’u llwyddiant eleni. Yn ogystal, i ddiolch i Sally Ellis a Gareth Roberts am eu gwahoddiad a chefnogaeth i arddangos ym Menter Fachwen. Bydd yr arddangosfa ar agor i’r cyhoedd yn ystod oriau agor arferol y caffi. Os ydi eich plentyn yn ystyried/ar ganol astudio ar gyfer TGAU/Lefel A Chelf, fuasai o ddiddordeb i chi weld y gwaith a chynhyrchwyd.
The Art Department has been fortunate enough this year to have the opportunity of exhibiting pupils’ Art work at the Menter Fachwen café in Llanberis. A ‘best of’ collection of GCSE and A Level course work and exam units will be on display throughout the Summer holidays in the exhibition room upstairs at the café. Mrs Jennifer Hughes and Mr Dylan Roberts would like to congratulate all of the GSCE/A Level students on their hard work and achievement this year. Also, to thank Sally Ellis and Gareth Roberts for their invitation and support to exhibit at Menter Fachwen. The exhibition is open to the public during the café’s opening hours. If your child is considering/currently studying for GCSE/A Level Art, it would certainly be of interest for you to see the work produced.

Cliciwch ar y poster am fwy o wybodaeth / Click on the poster for more information

LLWYDDIANT OWAIN LLESTYN THOMAS

owain

Dyma lun o Owain Llestyn yn derbyn y wobr am Offerynnwr orau allan o 9 band yn Rhan 1 yn y Rhanbarthol Cymraeg, Abertawe. Mae Owain yn hapus iawn. Cliciwch ar y llun i'w chwyddo

Best Instrumentalist - click here

EISTEDDFOD YSGOL BRYNREFAIL 2015

bechgyn

 

I weld y lluniau cliciwch yma

To see the photos clck here

 

-------------------------------

HYDREF 2015

Hydref

Apel T4U
Cit newydd
Gwaith rhifedd

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here (Welsh only)

 

-------------------------------

CYNGOR YSGOL BRYNREFAIL

cyngor ysgol

Blwyddyn 7 - Beca Hughes + Deio Roberts
Blwyddyn 8 - Iolo Jones + Eleri Jones
Blwyddyn 9 - Ynyr Pritchard + Elin Worth
Blwyddyn 10 - Miriam Lenon Jones + Mabon Pritchard
Blwyddyn 11 - Beca Roberts + Morgan Jones
Blwyddyn 13 - Alaw Prys + Rhidian Price

-------------------------------

GWAITH BAC

3 disgybl

Fel rhan o waith Bac roedd rhaid codi arian tuag elusennau o’n dewis . ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

As part of the Welsh Baccalaureate we had to raise money for a good cause ... For more information click here (Welsh only)

-------------------------------

BWLETIN HYDREF

bwletin-medi

Bwletin Hydref ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

October Bulletin ... For more information click here

-------------------------------

CHWARAEON

pel-droed

pel-droed

Llun tim o dan 18 Ysgol Brynrefail
Curo Goleg Menai mewn gem gyfeillgar 5-1
Shaun Owen 2
Gwion John 2
Pete Mansoor 1

Gemau nesaf:
Dydd Gwener 25/09 o dan 14 adra yn erbyn Ysgol Syr Hugh Owen
Dydd Mercher 30/09 o dan 15 adra yn erbyn Ysgol Llangefni
Dydd Gwener 02/10 o dan 12, 18 a tim genethod o dan 13 adra yn erbyn Ysgol Dyffryn Nantlle

bachgen

Rhun Williams wedi cynrychioli tim Cymru o dan 18.

bachgen

Caio Hywel wedi cynrychioli tim Cymru o dan 18.

-------------------------------

BWLETIN MEDI

bwletin-medi

Bwletin Medi ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

September Bulletin ... For more information click here

 

AMGUEDDFA LLECHI, LLANBERIS

AMGUEDDFA LLECHI, LLANBERIS

Trueni i’r astudiaeth o’r hen ddiwydiant llechi yn Llanberis gael ei drefnu ar ddiwrnod pan oedd glaw erchyll yn pistyllio’n ddi-baid drwy’r dydd. ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

(Welsh only) ... For more information click here

-------------------------------

PROM 15

pobl ifanc

Ar y 22ain Mai 2015 fe ffarweliodd disgyblion blwyddyn 11 a’r ysgol ar ddiwedd cyfnod hir o arholiadau..... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

(Welsh only)... For more information click here

-------------------------------

PRIF DDISGYBL

pobl ifanc

Alaw Prys Huws.. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Alaw Prys Huws (Welsh only) ..For more information click here

-------------------------------

PRIF DDISGYBL

pobl ifanc

Rhydian Owen Price.. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Rhydian Owen Price (Welsh only) .. For more information click here

-------------------------------

DIRPRWY PRIF DDISGYBL

pobl ifanc

Dafydd Llewelyn ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Dafydd Llewelyn (Welsh only) ... For more information click here

-------------------------------

DIRPRWY PRIF DDISGYBL

pobl ifanc

Gwenllian Williams.... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Gwenllian Williams (Welsh only) ... For more information click here

-------------------------------

PRIF DDISGYBLION 2015/16

pobl ifanc

Dafydd Llewelyn – Dirprwy Prif Ddisgybl
Alaw Prys Huws – Prif Ddisgybl
Rhidian Owen Price- Prif Ddisgybl
Gwenllian Williams – Dirprwy Prif Ddisgybl
... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
(Welsh only) ... For more information click here

-------------------------------

SNOWDON ROCKS 2015

pobl ifanc

Fe fu Mike Peters ‘Alarm’ yn Ysgol Brynrefail yn rhedeg gweithdai gyda grŵp bechgyn B10.... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Fe fu Mike Peters ‘Alarm’ yn Ysgol Brynrefail yn rhedeg gweithdai gyda grŵp bechgyn B10 (Welsh only) ... For more information click here

-------------------------------

CONFENSIWN ADDYSG UWCH UCAS

pobl ifanc

Ar ddydd Llun 8fed Mehefin 2015 cynhaliwyd Confensiwn Addysg Uwch UCAS.... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Year 12 attend UCAS convention (Welsh only) ... For more information click here

-------------------------------

GWOBR EFYDD DUG CAEREDIN

disgyblion

Mae criw o ddisgyblion blwyddyn 10, ers Medi 2014 , wedi bod yn rhan o weithgareddau amrywiol .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Year 10 activities (Welsh only) ... For more information click here

-------------------------------

MATTHEW GUY

cogydd

Mae cogydd o Ddeiniolen wedi bod yn cymysgu â rhai o'r goreuon yn y busnes .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Successful Chef visits (Welsh only) ... For more information click here

-------------------------------

EISTEDDFOD YR URDD RHANBARTH ERYRI

megan

Llongyfarchiadau i Megan.... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Congratulations to Megan ... For more information click here

Telaid

Llongyfarchiadau i Telaid .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Congratulations to Telaid... For more information click here

Math

Llongyfarchiadau i Math.... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Congratulations to Math ... For more information click here

Llongyfarchiadau i Leisa.... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Congratulations to Leisa... For more information click here

Llongyfarchiadau i Owain.... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Congratulations to Owain ... For more information click here

Llongyfarchiadau i Rachel.... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Congratulations to Rachel ... For more information click here

Gobeithio bod ganddo’ch digon o ‘betrol’ yn y car oherwydd mae’r daith i Gaerffili , diwedd mis Mai, yn un hir a throellog.

Canlyniadau / Results 07.03.15 - cliciwch yma / - click here

Canlyniadau / Results 20.03.15 - cliciwch yma / - click here

-------------------------------

MELODŶ

adeilad

Ar ôl cyfnod hir o ddisgwyl a gwylio adeilad yn cael ei adeiladu o’r newydd .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

New Music building opens ... For more information click here

-------------------------------

GAFAEL LLAW

pobl

Mae grŵp o bobl leol yn ardal Caernarfon wedi sefydlu elusen newydd .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

New charity to support children with cancer ... For more information click here

-------------------------------

CWMNI THEATR CATSPAW

actorion

Ar ddechrau mis Mawrth fe gafwyd cyflwyniad cyfoes .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Drama presentation (Welsh only) ... For more information click here

-------------------------------

DIWRNOD Y LLYFR 2015

plant

I ddathlu Diwrnod y Llyfr 2015 cafodd dosbarth 7i drafodaeth .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

World Book Day (Welsh only) ... For more information click here

-------------------------------

Y WLADFA AMDANI

disgyblion

Yn ystod tymor yr Hydref 2015 bydd Nia Haf, sy’n hanu o bentref Llanrug ac Adam Bragan.... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

During the Autumn Term 2015 (Welsh only) ... For more information click here

-------------------------------

CWIS POP C2 RADIO CYMRU 2015

disgyblion

Llongyfarchiadau calonnog i dîm Ysgol Brynrefail .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Congratulations (Welsh only) ... For more information click here

-------------------------------

NODWCH Y DIWRNOD

grwp

Ers cyfnod, y mae criw o’r Chweched Dosbarth .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Note the Day (Welsh only) ... For more information click here

-------------------------------

GWASANAETH COFFA’R HOLOCAUST

bachgen

Cynrychiolwyd Ysgol Brynrefail yng Ngwasanaeth Coffa’r Holocaust .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Holocaust Service (Welsh only)... For more information click here

-------------------------------

HAWL I HOLI

bachgen

Ar ddydd Llun y 9fed Chwefror 2015 cynhaliwyd sesiwn ‘Hawl I Holi’ .... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

‘Hawl I Holi’ session (Welsh only ... For more information click here

 

 

 

ARCHIF NEWYDDION 2013 - 2014 / NEWS ARCHIVE 2013 - 2014 - cliciwch yma / click here

ARCHIF NEWYDDION 2009 - 2013 / NEWS ARCHIVE 2009 - 2013 - cliciwch yma / click here