Chwaraeon/ Sports

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

Dros y blynyddoedd mae'r ysgol wedi mwynhau nifer o lwyddiannau ar lefel cenedlaethol gyda disgyblion yn disgleirio ym myd y bêl, athletau a gweithgareddau awyr agored. Mae neuadd chwaraeon newydd wedi ei hagor ers Gwanwyn 2006.

 

 

PLÂT AMDANI

tim rygbi

Cyfle i’r tîm Rygbi Dan 15 yn gystadleuaeth y Plât ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Under 15s Rugby team compete in the Plate competition .. For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

TÎM PÊLDROED CYMRU dan 18

caio

Caio Hywel sydd wedi derbyn llythyr ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Caio Hywel with the letter he has received .. For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

CWPAN PÊLDROED CYMRU DAN 14 - YSGOL BOTWNNOG 0 BRYNREFAIL 2

bwyta

Yng ngeiriau’r ddau ohebydd Gethin Thomas a Gwion Jones fe chwaraewyd y gêm ...Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

In the words of correspondents Gethin Thomas and Gwion Jones , the game was played .. For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

TOUR OF BRITAIN, LLANBERIS 18/09/2013

3 disgybl

Tra oedd Cavendish a Wiggins yn herio mynyddoedd Gogledd Cymru, cafwyd tri disgybl o Ysgol Brynrefail y cyfle i arddangos ei doniau beicio ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

 

ETAPE ERYRI

prif_ddisgyblion

Stiwardio ym Meddgelert ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Stewards at Beddgelert ...
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

ENNILLWYR CWPAN ERYRI dan 15

ian

YSGOL BRYNREFAIL 22 DYFFRYN CONWY 19
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Rugby success
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

LLONGYFARCHIADAU IOLO

ian

Iolo Hughes gyda’i Gap Cymru am fod yn aelod o garfan Ysgolion Cymru dan 18 ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
First Rugby Cap for Wales ...
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

LLONGYFARCHIADAU JAMES

ian

Da oedd gweld hogyn o’r ardal yn y garfan ar gyfer y gêm derfynol Tlws Cyngrhair Pêl Droed Cymru ar gae Latham Park ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Football success ...
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

CWPAN CYMRU dan 18
Ysgol Brynrefail 2 Queen Elizabeth H.S. 1

tim

Yn rownd gogynderfynol Cwpan Cymru, Ysgol Uwchradd Queen Elizabeth, Caerfyrddin oedd y gwrthwynebwyr ar gae’r tîm cartref ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
In the quarter finals of the Welsh Cup, Ysgol Uwchradd Queen Elizabeth, Caerfyrddin were the opponents at Brynrefail .. For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

TÎM PÊL DROED BECHGYN BLWYDDYN 7

Cyngor Ysgol

Tîm Pêl Droed Bechgyn Blwyddyn 7, gyda’r Prif Hyfforddwr, Mr Phil Holland a’r Llumanwr, Gerallt Morris Blwyddyn 11 o flaen y gêm ddiweddaraf yn erbyn Ysgol Syr David Hughes. ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
The year 7 Boys Football Team, with Manager Mr Phil Holland and linesman Gerallt Morris before their recent game with Sir David Hughes school. ...For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

UWCH GYNGRHAIR MERCHED CYMRU

anna jones

Anna Jones, sy’n hannu o Bethel ac yn aelod o’r 6ed ddosbarth ym Mrynrefail ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

WALES WOMEN PREMIER LEAGUE - Anna Jones, who comes from Bethel .....
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

LLONGYFARCHIADAU LOIS

lpis

Llongyfarchiadau i Lois Regan ( blwyddyn 9) ar gael ei dewis i ymarfer gyda charfan datblygu dan 16 Cymru ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


CONGRATULATIONS LOIS - Congratulations to Lois Regan ( year 9) on being chosen to train with the Wales under 16 squad ...
For more information click here

 

EILIAN YN GORFOLEDDU

bechgyn yn plannu

Mari Gibbard a Dylan Thomas gafodd yr achlysur o godi’r Gwpan Mabolgampau eleni yn gapteiniaid ar y tŷ buddugol Eilian.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

LLONGYFARCHIADAU LOIS

bechgyn yn plannu

Yn ddiweddar yr oedd tîm pêl droed genethod dan 15 clwb Pêl Droed Caernarfon yn chwarae mewn twrnamaint yn Skelmersdale yn erbyn rhai o dimau mwyaf Cymru a Lloegr fel, Man City, Burnley, Wigan Athletic.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Mabolgampau 2012

gwobrwyo

Lluniau o'r Mabolgampau ...
I weld y lluniau cliciwch yma

Photos from the Sports Day ...

To see the photos click here

---------------------------------------------------------------------------------

Y Gamp Lawn

cwpan

Thomas Saynor a Dylan Hughes gafodd y fraint o godi cwpan y Gamp Lawn ...

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Lifting the Grand Slam Cup ...

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Y Goron Driphlyg

goron driphlyg

Faint ohonoch gafodd y fraint o gael tlws y Goron Driphlyg yn eich dwylo? ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

How many of you have held the Triple crown? ...

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Llongyfarchiadau Anna

anna ar y dde

Derbyn tlws am chwaraewr ifanc mwyaf addawol Clwb Pêl Droed Merched Tref Caernarfon ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Caernarfon Ladies Football Team Presentation Night ...

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Llongyfarchiadau Aled

aled

Chwaraewr ifanc mwyaf dawnus Clwb Rygbi Tref Caernarfon ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Caernarfon Town Rugby Club's most talented young player ...

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Llongyfarchiadau Joanna

joanna

Yr ydym yn falch o gyflwyno Gôl Geidwad tîm hoci Cymru 2011-2012 ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

We are proud to present the Goalkeeper for the Welsh Hockey Team 2011-12 ...

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Llongyfarchiadau Ryan

ryan

Llongyfarchiadau i Ryan Jones wedi iddo ennill Cwpan Arfon yng nghystadleuaeth snwcer ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Ryan Jones wins the Arfon Cup in a snooker competition ...

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Ffeinal Cwpan Cymru - Genod Dan 13

y tim

Yn anffodus, colli bu hanes tîm y genethod dan 13 yn ffeinal Cwpan Cymru eleni, a hynny o 0-3 i Ysgol Dyffryn Port Talbot .....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Girls Under 13 Football Team reach the final ....

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Tîm Ysgolion Cymru dan 18

tim dan 18

Y tîm wedi ymgynnull o flaen eu gem yn erbyn Gogledd Iwerddon yn Dungannon ar nos Wener 20fed Ebrill. Darlledir y gêm yn fwy ar Sky.

Under 18's Welsh Schools ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

LLWYDDIANT GYMNASTEG

cyngerdd dolig 2011

Llongyfarchiadau calonnog i Leanne Williams, sydd yn hanu o bentref Deiniolen, ar ei llwyddiant mewn gornest gymnasteg yn ddiweddar. ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------


LLONGYFARCHIADAU GRUFF

gruffydd john

Y mae pawb ym Mrynrefail yn llongyfarch Gruffydd John am gael ei ddewis i fod yn aelod o garfan tîm dan 18 Cymdeithas Pêl Droed Ysgolion Cymru ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Gruffydd John has been chosen to play football for Under 18 Welsh Schools team ...
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------
TREIALON TIM HOCI GOGLEDD CYMRU DAN 18

hoci

Llongyfarchiadau calonnog i Heledd Anna, Eleri Sweeney a Gwenno Gibbard .......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Congratulations to Heledd Anna, Eleri Sweeney and Gwenno Gibbard .......
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

LLONGYFARCHIADAU TOMOS EMLYN

tomos emlyn

Llongyfarchiadau calonnog i gyn disgybl sef, Tomos Emlyn Jones, gynt o Lanrug ar ennill ei le yng ngharafán Cymru dan 19 ar gyfer y twrnamaint dan 19 yn Slofenia ar ddiwedd mis Medi ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Ex pupil Tomos Emlyn Jones is chosen for the Welsh Under 19 Football squad ........
For more information click here

 

ENNILLWYR CWPAN CYMRU GENOD DAN 14

ennillwyr cwpan dan 14

Ennillwyr Cwpan Cymru Genod Dan 14
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Winneres Welsh Cup Girls Under 14

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

CWPAN CYMRU MERCHED DAN 13

cwpan cymru merched dan 13

Cwpan Cymru Merched Dan 13
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Welsh Cup Girls Under 13

For more information click here

--------------------------------------------------------------------------------

MABOLGAMPAU 2011

mabolgampau

Er ei ohirio, oherwydd y tywydd drwg, y diwrnod cyntaf bu gystadlu brwdfrydig ar yr ail ddiwrnod a thŷ Eilian bu’n fuddugol eleni.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Eilian came fist this year!
For more information click here

--------------------------------------------------------------------------------

CYNRYCHIOLI CYMRU

Iwan Price

Llongyfarchiadau i Iwan ar gael ei ddewis i gynrychioli Cymru yn nhwrnamaint ‘ Y Centenary Shield’.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Representing Wales at Football ........
For more information click here

--------------------------------------------------------------------------------

PÊL DROED CWPAN CYMRU 2011

y tri disgybl

O guro Ysgol Llanfyllin 5-0 yn y rownd gyn derfynol y mae tîm pêl droed genethod Ysgol Brynrefail dan 14 drwodd i’r gêm derfynol ......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Girls Under 14 Football team are through to the final ........
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

PÊL DROED CWPAN CYMRU

y tri disgybl

Ar ddechrau’r flwyddyn newydd, a’r eira, diolch fyth, wedi diflannu fe chwaraewyd gêm pêl droed , yng nghystadleuaeth Cwpan Cymru yn erbyn Ysgol Gyfun Dinbych ar gaeau Llanrug. ......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.


For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

TWRNAMENT HOCI ARFON

hoci dan 15

Yn ddiweddar fe gynhaliwyd Twrnamaint Hoci Arfon ar gaeau Ysgol Brynrefail. Arwahan i dîm Brynrefail yr oedd Ysgol Tryfan ac Ysgol Syr Huw Owen yn cystadlu.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Recently the Arfon Hockey Tournament was held in the grounds of Ysgol Brynrefail. Apart from the Brynrefail team , Ysgol Tryfan and Ysgol Syr Huw Owen competed.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

PENCAMPWRIAETH GYMNASTEG ERYRI

Emma Roberts

Ar y 3ydd o Ragfyr 2010 bu 30 o ddisgyblion yn cystadlu ym Mhencampwriaeth Gymnasteg Eryri yng Nghanolfan Chwaraeon, Caernarfon.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

On the 3rd December 2010 30 pupils competed in the Eryri Gymnastic Championships at the Leisure Centre, Caernarfon.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

YSGOL BRYNREFAIL v YSGOL GYFUN CAERGYBI 2010 - 2011

tim pel droed

PÊL DROED CWPAN CYMRU dan 18
ROWND GYNTAF YSGOL BRYNREFAIL v YSGOL GYFUN CAERGYBI
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

WELSH CUP under 18
FIRST ROUND YSGOL BRYNREFAIL v YSGOL GYFUN CAERGYBI
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

IEUENCTID CPD CAERNARFON v IEUENCTID LLANLLYFNI

tim pel droed

Eleni y mae Clwb Pêl Droed Caernarfon wedi gwahodd ieuenctid y cylch i chwarae i dîm ieuenctid y clwb heb orfod ymuno na chwarae i unrhyw dim arall sy’n gysylltiedig â CPD Caernarfon
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Caernarfon FC have invited youth from the area to form a football team
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

LLYWELYN WILLIAMS a LLANELLI SCARLETS dan 18

Yn adroddiad Undeb Rygbi Cymru ar y gêm a chwaraewyd ar gae Clwb Rygbi Bynia fe ddisgrifiwyd Llywelyn Williams yn ‘darw’ am ei berfformiad yn ystod y gêm
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Llywelyn Williams plays for the Llanelli Scarlets
For more information click here.

 

Canlyniadau/Results

Cliciwch yma am y canlyniadau Pel-droed diweddaraf
Click here for the latest Football results

Cliciwch yma am y canlyniadau Hoci diweddaraf
Click here for the latest Hockey Results

Cliciwch yma am y canlyniadau Pel Rwyd diweddaraf
Click here for the latest Netball Results

Cliciwch yma am y canlyniadau Pel Droed diweddaraf
Click here for the latest Football Results

Cliciwch yma am y canlyniadau Rygbi diweddaraf
Click here for the latest Rugby Results


Cliciwch yma am ganlyniadau Pencampwriaeth Traws Gwlad Arfon
Click here for the Arfon Cross Country Championship Results

 

---------------------------------------------------------------------------------

Canlyniadau Mabolgampau 2010

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

---------------------------------------------------------------------------------

Cyrsiau Hamdden BLWYDDYN 10

Pob prynhawn dydd Llun, dros gyfnod o chwe wythnos y mae disgyblion blwyddyn 10 yn blasu cyrsiau hamdden pryd y maent yn cael cyfleu i flasu prynhawn cyfan ar y gweithgareddau canlynol
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

---------------------------------------------------------------------------------

CRICED

Ar ddiwrnod olaf mis Mehefin, a hithau’n brynhawn hyfryd o Haf, teithiodd tîm criced Ysgol Brynrefail I faes criced Mochdre, ger Bae Colwyn, i chwarae yn erbyn Ysgol Eirias yn ail rownd Cwpan Eryri ar ôl trechu Ysgol Creuddyn yn y rownd gyntaf
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

---------------------------------------------------------------------------------

 

PÊL DROED – TWRNAMENT PÊL DROED URDD GOBAITH CYMRU - Genod Dan 15

urdd genod dan 15

BUDDUGOL – GENOD dan 15 YSGOL BRYNREFAIL
Ar ddydd Iau 13eg Mai 2010 fe gynhaliwyd twrnament cenedlaethol pel droed Urdd Gobaith Cymru yn Aberystwyth .....................
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

FOOTBALL TOURNAMENT URDD GOBAITH CYMRU - WINNERS YSGOL BRYNREFAIL GIRLS under 15
On Thursday 13th May 2010 the national Urdd Gobaith Cymru football tournament was held at Blaendolau, Aberystwyth ............
Click here for more information.

---------------------------------------------------------------------------------

PÊL DROED – TWRNAMENT PÊL DROED URDD GOBAITH CYMRU - - Genod Dan 13

urdd genod dan 13

BUDDUGOL – GENOD dan 13 YSGOL BRYNREFAIL
Ar ddydd Iau 13eg Mai 2010 fe gynhaliwyd twrnament cenedlaethol pel droed Urdd Gobaith Cymru yn Aberystwyth .....
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

FOOTBALL TOURNAMENT URDD GOBAITH CYMRU - WINNERS YSGOL BRYNREFAIL GIRLS under 13
On Thursday 13th May 2010 the national Urdd Gobaith Cymru football tournament was held at Blaendolau, Aberystwyth ............
Click here for more information.

---------------------------------------------------------------------------------

PÊL DROED – CWPAN CYMRU dan 18

Dyma’r drydedd ffeinal mewn dau ddiwrnod i Ysgol Brynrefail a’r ornest fwyaf gyffroes eto.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

This was the third final in two days for Ysgol Brynrefail and the fiercest match yet.
Click here for more information.

---------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------

PÊL DROED - CWPAN CYMRU dan 16

Gyda thorf dda wedi teithio i’w cefnogi rhedodd tîm pêl droed dan 16 Ysgol Brynrefail i’r cae ar gyfer yr ornest yn erbyn Morriston. .
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

With a big crowd having travelled to support them, Ysgol Brynrefail boys under 16s football team strode on to the field for their cup final against Morriston Comprehensive.
Click here for more information.

---------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------

PÊL DROED – CWPAN CYMRU merched dan 13

O’r diwedd, ac wedi hir ymaros, fe gamodd tîm merched dan 13 Ysgol Brynrefail i’r  cae ar gyfer eu gêm gwpan derfynol yn erbyn genod  Cwmtawe.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

At last , the waiting was over and the girls under 13s football team entered the area for their cup final.
Click here for more information.

---------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

YSGOLORIAETH I AARON / SCHOLARSHIP for AARON

 

Y mae Aaron Gwyn yn nesu at ddiwedd ei yrfa ym mlwyddyn 11 yn Ysgol Brynrefail.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Aaron Gwyn is nearing the end of his career in year 11 at Ysgol Brynrefail.
Click here for more information.

--------------------------------------------------------------------------------

PELDROED CWPAN CYMRU DAN 18 ROWND GYNDERFYNOL

 

Ar brynhawn 11eg Fawrth 2010 a gyda’r haul yn tywynnu ar y cae chwarae, chwaraeodd Ysgol Brynrefail eu gem gyn derfynol yn erbyn Dinas Bran.
Cliciwch yma
am fwy o wybodaeth.

On the afternoon of 11th March 2010 and with the sun streaming on the pitch Ysgol Brynrefail played their semi final tie against Dinas Bran, Llangollen.
Click here
for more information.

---------------------------------------------------------------------------------

PELDROED CWPAN CYMRU DAN 16 ROWND GYNDERFYNOL

 

Ar brynhawn 9fed o Fawrth 2010 ac yn cael ei chwarae yn Neganwy, chwaraeodd Ysgol Brynrefail eu gêm gyn derfynol yn erbyn Emrys ap Iwan.
Cliciwch yma
am fwy o wybodaeth.

 

On the afternoon of 9th March 2010 at Deganwy, Ysgol Brynrefail played their semi final tie against Emrys ap Iwan, Abergele.
Click here
for more information.

---------------------------------------------------------------------------------

PELDROED CWPAN CYMRU DAN 16 / FOOTBALL – WELSH CUP Under 16s- Gêm go-gynderfynol

 

Dydd Iau 25ain Chwefror 2010, daeth tîm pêl droed Ysgol Gyfun Aberaeron i Lanrug i herio tîm pêl-droed bechgyn dan 16 Ysgol Brynrefail, mewn gêm go-gynderfynol Cwpan Cymru.
Cliciwch yma
am fwy o wybodaeth.

 

On Thursday 25th February 2010, Aberaeron High School arrived at Llanrug to play against Ysgol Brynrefail in the quarter final of the under 16s Welsh Cup.
Click here
for more information.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

LLWYDDIANT LLYWELYN

Llongyfarchiadau calonnog i Llywelyn Williams disgybl blwyddyn 12, sy'n byw ym Mhontrug, ar gael ei ddewis a chwarae i  dîm rygbi newydd Gogledd Cymru sef RGC1404.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

Congratulations to Llywelyn Williams, a year 12 pupil who lives in Llanrug on being selected to play for the new North Wales Rugby Team RG1404.

Click here for more information

---------------------------------------------------------------------------------

Gwobrwyon Mabolgampau'r Ysgol 2009 - cliciwch yma

 

Llongyfarchiadau i'r timau ar eu llwyddiant y tymor yma / Congratulations to the teams on their success this term.