Archif Newyddion/News Archive

"Y Byd i'n Disgyblion a Disgyblion i'n Byd"

---------------------------------------------------------------------------------

Isod mae Newyddion o 2009 - Haf 2013

I weld Newyddion o Hydref 2013 - Hydref 2014
- cliciwch yma

ETAPE ERYRI

prif_ddisgyblion

Stiwardio ym Meddgelert ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Stewards at Beddgelert ...
For more information click here

-------------------------------

GWLEDYDD Y BYD

prif_ddisgyblion

Cyflwyniad B.A.C. Blwyddyn 12
Cafodd ddisgyblion o flwyddyn 7 y cyfle i wrando ar gyflwyniadau gan fyfyrwyr blwyddyn 12 ar wahanol wledydd y byd ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Year 12 give a presentation to Year 7 ...
For more information click here

-------------------------------

LLONGYFARCHIADAU JAMES

ian

Da oedd gweld hogyn o’r ardal yn y garfan ar gyfer y gêm derfynol Tlws Cyngrhair Pêl Droed Cymru ar gae Latham Park ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Football success ...
For more information click here

-------------------------------

LLONGYFARCHIADAU IOLO

ian

Iolo Hughes gyda’i Gap Cymru am fod yn aelod o garfan Ysgolion Cymru dan 18 ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
First Rugby Cap for Wales ...
For more information click here

-------------------------------

ENNILLWYR CWPAN ERYRI dan 15

ian

YSGOL BRYNREFAIL 22 DYFFRYN CONWY 19
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Rugby success
For more information click here

-------------------------------

PRIF DDISGYBLION 2013 - 14

prif_ddisgyblion

Etholwyd, gan eu cyfoedion, Beth Gaffey a Huw Owen ,canol y llun,yn Brif Ddisgyblion ar gyfer y flwyddyn ysgol 2013/14 ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Elected by their peers, Beth Gaffey and Huw Owens, pictured in the centre, have assumed the role of Head Pupils for the new school year of 2013/14...
For more information click here

-------------------------------

ADNABOD BETH GAFFEY

beth

Prif Eneth
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Head Girl
For more information click here

-------------------------------

ADNABOD HUW OWEN

huw

Prif Fachgen
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Head Boy
For more information click here

-------------------------------

ADNABOD ANNA WYN JONES

anna

Dirprwy Prif Eneth
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Deputy Head Girl
For more information click here

-------------------------------

ADNABOD IAN MICHAEL DARWOOD

ian

Dirprwy Prif Fachgen
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Deputy Head Boy
For more information click here

PRIFYSGOL FETROPOLITAN CAERDYDD

llio

Llongyfarchiadau calonnog i Llio Emyr ar ennill ysgoloriaethau gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Congratulatrions to Llio Emyr in gaining a scholarship to Cardiff Metropolitan University .. For more information click here

-------------------------------

YSGOLORIAETHAU PRIFYSGOL ABERYSTWYTH

catrin a gareth

Llongyfarchiadau calonnog i Catrin Heledd Owen a Gareth Jones ar ennill ysgoloriaethau gan Brifysgol Aberystwyth.... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Congratulations to Catrin Heledd Owen and Gareth Jones on receiving scholarships to continue their studies at Aberystwyth University .. For more information click here

-------------------------------

LLONGYFARCHIADAU KATIE AM GYRRAEDD 200!

katie

Na, na, na tydym ddim yn sôn am ei hoedran ond yn hytrach ei llwyddiant ! Y mae pob myfyriwr yn y Chweched Dosbarth yn gorfod cyflawni 30 awr o waith gwirfoddol o dan gynllun Bagloriaeth Cymru. ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here (english coming soon)

-------------------------------

GWASANAETH COFFA’R HOLOCOST

dwy eneth

Bu coffau’r Holocost trwy wasanaeth yn Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor ar ddiwedd Ionawr ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
The Holocaust Memorial Service was held at Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor at the end of January .. For more information click here

-------------------------------

GWIRFODDOLWR Y MILENIWM

gwirfoddolwyr

Elain Siân Roberts, blwyddyn 13 a Llion Rees Hughes, Blwyddyn 13 yn derbyn eu tystysgrifau ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Elain Siân Roberts, year 13 and Llion Rees Hughes, receiving their certificates ...
For more information click here

gwirfoddolwr

Elliw Haf Griffiths, blwyddyn 13 wedi derbyn ei tystysgrif gan Mirain Roberts, Mantell Gwynedd ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Elliw Haf Griffiths, year 13 having received her certificate from Mirain Roberts, Mantell Gwynedd ...
For more information click here

-------------------------------

YSGOLORIAETH

dwy eneth

Llongyfarchiadau calonnog i Lowri Williams ac Emma Roberts ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Hearty congratulations to Lowri Williams and Emma Roberts .. For more information click here

-------------------------------

DIWRNOD DI-WISG YSGOL

pobl

Tra’r oedd un aelod o staff yn bwyta cacenni yr oedd Gwen Thomas, Elin Thomas ac Erin Ynyr yn eu gwerthu ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Whilst a member of staff was eating the cakes Gwen Thomas, Elin Thomas and Erin Ynyr were busy selling them. .. For more information click here

-------------------------------

CWPAN CYMRU dan 18
Ysgol Brynrefail 2 Queen Elizabeth H.S. 1

tim

Yn rownd gogynderfynol Cwpan Cymru, Ysgol Uwchradd Queen Elizabeth, Caerfyrddin oedd y gwrthwynebwyr ar gae’r tîm cartref ... Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
In the quarter finals of the Welsh Cup, Ysgol Uwchradd Queen Elizabeth, Caerfyrddin were the opponents at Brynrefail .. For more information click here

-------------------------------

CWMNI THEATR CATSPAW

Cyngor Ysgol

Ar ddiwedd yr hanner tymor, a thrwy drefniant Cyd-lunydd Bagloriaeth dan 16, Mrs Gwenno Evans, cafwyd cyflwyniad cyfoes gan Theatr Catspaw....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
At the end of the half term, through the arrangements of Mrs Gwenno Evans, Co-ordinator Baccalaureate under 16, Catspaw Theatre Company presented a contemporary performance....
For more information click here

-------------------------------

FFARWEL MRS HUGHES

Cyngor Ysgol

Wedi 32 o flynyddoedd yn cefnogi lluoedd o staff yn ei swydd fel Technegydd Reprograffig fe benderfynodd Mrs Eileen Hughes ymddeol ar ddiwedd tymor y Nadolig....Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
After 32 years of supporting a myriad of staff in her role as Reprographic Technician Mrs Eileen Hughes decided to retire from her role at the end of the Christmas term....For more information click here

-------------------------------

SÊR Y FLWYDDYN (Unrhyw flwyddyn !)

Cyngor Ysgol

Meddyliwch am fore’r Nadolig. Yr holl chwysu ! Y panig ! A fydd popeth yn dod at ei gilydd yn flasus ac ar amser? A neb arall mawr yn helpu ‘de.....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Just think about Christmas morning.All the perspiration! The panic! Will everything be tasty and ready on time? And no body interested in helping!....
For more information click here

-------------------------------

HAWL I HOLI

Cyngor Ysgol

A’r Llyfrgell dan ei sang yn llawn o fyfyrwyr blwyddyn 12 a dan ofal cadeiryddion Elin Tomos a Beth Gaffey hwynebodd llu o wleidyrwyr lleol gwestiynau ar themâu amrywiol ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
In front of a packed library of sixth form students, chaired by Elin Tomos and Beth Gaffey, a group of local politicians faced a host of questions on a variety of pertinent themes....
For more information click here

-------------------------------

YSBYTY CALON LERPWL

Cyngor Ysgol

Fe gynigiodd Ysbyty Calon Lerpwl gyfle i ddisgyblion chweched dosbarth ysgolion Gogledd Cymru, Sir Gar a Gogledd Lloegr y siawns i ymuno a nhw am gyfnod o brofiad gwaith....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Liverpool Heart Hospital offered the opportunity of Work Experience to sixth form pupils at schools in North Wales, Cheshire and the North of England....
For more information click here

-------------------------------

GWIRFODDOLWR Y MILENIWM

Cyngor Ysgol

Elain Siân Roberts, blwyddyn 13 a Llion Rees Hughes, Blwyddyn 13 yn derbyn eu tystysgrifau gan Mirain Roberts, Mantell Gwynedd....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Elain Siân Roberts, year 13 and Llion Rees Hughes, receiving their certificates from Mirain Roberts, Mantell Gwynedd...
For more information click here

-------------------------------

OPERATION CHRISTMAS CHILD

Cyngor Ysgol

Mr Wyn Owen, Operation Christmas Child, yn cyrraedd Ysgol Brynrefail dydd Mercher 21ain Tachwedd 2012 er casglu 301 o focsys ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Mr Wyn Owen, Operation Christmas Child, arrived at Ysgol Brynrefail on Wednesday 21st November 2012 to collect the 301 boxes ...
For more information click here

-------------------------------

PATAGONIA

Cyngor Ysgol

Gwen Thomas, Erin Ynyr, Elin Tomos a Huw Owen, myfyrwyr chweched dosbarth Ysgol Brynrefail, sydd wedi eu dethol gan yr Urdd i gynrychioli’r gyfundrefn yn ystod prosiect pythefnos yn Argentina....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

-------------------------------

REBECCA JONES PRIFYSGOL MORGANNWG

Cyngor Ysgol

Mae Rebecca Jones yn gyfrifol am weithio gydag ysgolion a cholegau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Rebecca Jones is responsible for working with Welsh medium and bilingual schools and colleges...
For more information click here

-------------------------------

TÎM PÊL DROED BECHGYN BLWYDDYN 7

Cyngor Ysgol

Tîm Pêl Droed Bechgyn Blwyddyn 7, gyda’r Prif Hyfforddwr, Mr Phil Holland a’r Llumanwr, Gerallt Morris Blwyddyn 11 o flaen y gêm ddiweddaraf yn erbyn Ysgol Syr David Hughes....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
The year 7 Boys Football Team, with Manager Mr Phil Holland and linesman Gerallt Morris before their recent game with Sir David Hughes school....
For more information click here

ANTUR WAUNFAWR BANC DILLAD

Cyngor Ysgol

Mae cronfa Ysgol Brynrefail wedi elwa o £600 ers i’r Banc Dillad gyrraedd yma ym mis Tachwedd 2011 ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
The school funds at Ysgol Brynrefail have benefitted to the tune of £600 since it arrived in 2011 ...
For more information click here

-------------------------------
GWENLLIAN ROBERTS PRIF SWYDDOG AIL-GYLCHU

Cyngor Ysgol

Ar gais pwyllgor Eco'r Ysgol fe gafwyd cyfarfod yn ddiweddar gyda Gwenllian Roberts, Prif Swyddog Ail Gylchu, Gwynedd. ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
At the request of the Eco Schools’ committee Gwenllian Roberts, Chief Recycling Officer, Gwynedd attended a recent meeting. ...
For more information click here

-------------------------------
DISGO PENDALAR

Cyngor Ysgol

Ar ddiwrnod olaf yr hanner tymor fe gafwyd dathliad sydyn o’r gwyliau o’n blaen gyda disgo a neuadd yr Ysgol. ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
On the last day of the half term a celebration of the pending week’s holiday ahead was marked by a disco in the school hall ...
For more information click here

-------------------------------
DWI’N ATHRO ! TYNNWCH FI O ‘MA !

Cyngor Ysgol

Yr oedd rhai mewn cryndod yn disgwyl am eu tynged ! Bu aelodau o’r chweched dosbarth wrthi trwy’r bore yn paratoi coctel o gynhwysion estron ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Some were quaking in their boots just at the thought !Members of the sixth form had spent the morning mixing together a cocktail of foreign ingredients ...
For more information click here

-------------------------------
PWYLLGOR YSGOL WERDD

Cyngor Ysgol

Cynhaliwyd y cyfarfod agoriadol o Bwyllgor Gwerdd Ysgol Brynrefail ar ddydd Mercher 3ydd Hydref 2012....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
The inaugural meeting of the school Eco committee was held on Wednesday 3rd October 2012 ...
For more information click here

-------------------------------
TÎM PÊL DROED BECHGYN BLWYDDYN 7

Cyngor Ysgol

Tîm Pêl Droed Bechgyn Blwyddyn 7, gyda’r Prif Hyfforddwr, Mr Phil Holland a’r Llumanwr, Gerallt Morris Blwyddyn 11 o flaen y gêm ddiweddaraf yn erbyn Ysgol Syr David Hughes. ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
The year 7 Boys Football Team, with Manager Mr Phil Holland and linesman Gerallt Morris before their recent game with Sir David Hughes school. ...
For more information click here

-------------------------------

DIWRNOD MENTER BLWYDDYN 10

Cyngor Ysgol

Ydych chi’n gwybod sut i wneud twr o bapur sydd wedi ei gynllunio a’i wneud yn ddigon cryf i ddal wy heb ei dorri? ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Do you know how to make a tower out of paper that is strong enough, when finished, to support the weight of an egg? ...
For more information click here

-------------------------------

CYNGOR YR YSGOL

Cyngor Ysgol

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf o Gyngor yr Ysgol ar ddydd Llun 24ain Medi 2012 ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
SCHOOL COUNCIL- The inaugural meeting of this year’s School Council was held on Monday the 24th September ...
For more information click here

-------------------------------

WYTHNOS CADW CYMRU'N DACLUS

CADW CYMRU YN DACLUS

Ar dydd Mercher 19fed o Medi cawson weithgaredd hefo swyddog o Cadw Cymru’n Daclus. Y swyddog oedd Mr Lee Oliver ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
KEEP WALES TIDY WEEK - On Wednesday 19th September we had activities to mark ‘Keep Wales Tidy Week’ with Mr Lee Oliver ...
For more information click here

-------------------------------

KATIE YN CYRRAEDD CANT !

katie

Na, na, na tydym ddim yn sôn am ei hoedran ond yn hytrach ei llwyddiant ! ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
KATIE’s 100 ! - No,no,no we are not talking about her age but rather her achievement ! ...
For more information click here

-------------------------------

REBECCA JONES - PRIFYSGOL MORGANNWG

rebecca

Mae Rebecca Jones yn gyfrifol am weithio gydag ysgolion a cholegau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
REBECCA JONES UNIVERSITY OF GLAMORGAN - Rebecca Jones is responsible for working with Welsh medium and bilingual schools and colleges ...
For more information click here

-------------------------------

LLONGYFARCHIADAU LOIS

lpis

Llongyfarchiadau i Lois Regan ( blwyddyn 9) ar gael ei dewis i ymarfer gyda charfan datblygu dan 16 Cymru

...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
CONGRATULATIONS LOIS - Congratulations to Lois Regan ( year 9) on being chosen to train with the Wales under 16 squad ...
For more information click here

-------------------------------

UWCH GYNGRHAIR MERCHED CYMRU

anna jones

Anna Jones, sy’n hannu o Bethel ac yn aelod o’r 6ed ddosbarth ym Mrynrefail ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
WALES WOMEN PREMIER LEAGUE - Anna Jones, who comes from Bethel .....
For more information click here

 

ANWYTHO – GWAITH PARAMEDIG

 

bechgyn yn plannu

Fel rhan o’r rhaglen Anwytho, trefnwyd gan Mrs Catrin Wyn Jones, Cydlynydd y Fagloriaeth
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
As part of the programme of Induction arranged by Mrs Catrin Wyn Jones, Co-ordonator of the Baccaloriate
For more information click here

-------------------------------
CROESO

bechgyn yn plannu

Ydych chi’n cofio’r diwrnod cyntaf hwnnw yn eich ysgol uwchradd newydd ?
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
Do you remember that first day in your new secondary school ?
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------
PRIF DDIGYBLION 2012-13

bechgyn yn plannu

Tudur Williams, Ffion Erin Williams, Gwen Thomas, Rhodri Williams
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

PRIF DDISGYBL - Ffion Erin Williams

bechgyn yn plannu

PRIF DDISGYBL
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

HEAD GIRL
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------
PRIF DDISGYBL
- Gwen Thomas

bechgyn yn plannu

PRIF DDISGYBL
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
HEAD GIRL
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------
DIRPRWY PRIF DDISGYBL - Rhodri Gruffydd Williams

bechgyn yn plannu

DIRPRWY PRIF DDISGYBL
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

DEPUTY HEAD BOY
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------
DIRPRWY PRIF DDISGYBL
- Tudur Williams

bechgyn yn plannu

DIRPRWY PRIF DDISGYBL
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

DEPUTY HEAD BOY
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

EILIAN YN GORFOLEDDU

bechgyn yn plannu

Mari Gibbard a Dylan Thomas gafodd yr achlysur o godi’r Gwpan Mabolgampau eleni yn gapteiniaid ar y tŷ buddugol Eilian.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

LLONGYFARCHIADAU LOIS

bechgyn yn plannu

Yn ddiweddar yr oedd tîm pêl droed genethod dan 15 clwb Pêl Droed Caernarfon yn chwarae mewn twrnamaint yn Skelmersdale yn erbyn rhai o dimau mwyaf Cymru a Lloegr fel, Man City, Burnley, Wigan Athletic.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

YMRYSON SIARAD CYHOEDDUS

bechgyn yn plannu

Llongyfarchiadau i Gwen Thomas, Eleri Sweeney, Gethin Griffiths a Chris Roberts enillodd yr Ymryson Siarad Cyhoeddus yn Eisteddfod yr Urdd eleni.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

LLADRON BRYNREFS

bechgyn yn plannu

Llongyfarchiadau calonnog i Ladron Brynrefs ddaeth yn gyntaf yng nghystadleuaeth Grŵp Dawnsio Disgo yn Eisteddfod yr Urdd eleni.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

HAIRSPRAY

bechgyn yn plannu

Llongyfarchiadau i aelodau ‘Hairspray’ enillodd y 3ydd wobr yng nghystadleuaeth ‘Detholiad o Sioe Gerdd’  yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

LLONGYFARCHIADAU ALED

bechgyn yn plannu

Ar ddiwedd tymor llwyddiannus iawn i Glwb Rygbi Tref Caernarfon cafodd Aled Jones, sy’n hanu o bentref Bethel, ei ddethol yn chwaraewr ifanc mwyaf dawnus y Clwb Rygbi.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

45 MLYNEDD O LYWODRAETHU

bechgyn yn plannu

Yn dilyn ei hymddeoliad fel Cynghorydd Gwynedd eleni, bu i gyfnod Mrs. Pat Larsen fel cynrychiolydd yr Awdurdod Lleol ar Gorff Llywodraethu Ysgol Brynrefail ddod i ben y tymor hwn ar ôl 45 mlynedd o wasanaeth ffyddlon a cydwybodol dros ben. 
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Ymgyrch gan Goed Cadw (The Woodland Trust)

bechgyn yn plannu

Plannu dros 30 o goed ar gyfer parhau gyda’r clawdd a gychwynwyd y llynedd ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Planting over 30 trees ...

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Dylunio a Thechnoleg

cadair

Unwaith eto gwelwyd safon uchel o waith yn cael ei arddangos mewn amrywiaeth mawr o brosiectau ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Once again we saw work of a very high standard ...

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Mabolgampau 2012

gwobrwyo

Lluniau o'r Mabolgampau ...
I weld y lluniau cliciwch yma

Photos from the Sports Day ...

To see the photos click here

---------------------------------------------------------------------------------

Y Gamp Lawn

cwpan

Thomas Saynor a Dylan Hughes gafodd y fraint o godi cwpan y Gamp Lawn ...

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Lifting the Grand Slam Cup ...

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Y Goron Driphlyg

goron driphlyg

Faint ohonoch gafodd y fraint o gael tlws y Goron Driphlyg yn eich dwylo? ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

How many of you have held the Triple crown? ...

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Llongyfarchiadau Anna

anna ar y dde

Derbyn tlws am chwaraewr ifanc mwyaf addawol Clwb Pêl Droed Merched Tref Caernarfon ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Caernarfon Ladies Football Team Presentation Night ...

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Llongyfarchiadau Aled

aled

Chwaraewr ifanc mwyaf dawnus Clwb Rygbi Tref Caernarfon ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Caernarfon Town Rugby Club's most talented young player ...

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Llongyfarchiadau Joanna

joanna

Yr ydym yn falch o gyflwyno Gôl Geidwad tîm hoci Cymru 2011-2012 ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

We are proud to present the Goalkeeper for the Welsh Hockey Team 2011-12 ...

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Llongyfarchiadau Ryan

ryan

Llongyfarchiadau i Ryan Jones wedi iddo ennill Cwpan Arfon yng nghystadleuaeth snwcer ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Ryan Jones wins the Arfon Cup in a snooker competition ...

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Ailgylchu

ailgylchu

Ailgylchu yw'r term am ail-ddefnyddio deunydd crai pethau sy'n cael eu taflu i ffwrdd fel gwastraff ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Recycling news ....

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Diwrnod Llofnodi

diwrnod llofnodi

Dydd Gwener 11eg Mai 2012 a diwrnod olaf blwyddyn 11 cyn ymadael ac yna dychwelyd i eistedd eu harholiadau T.G.A.U. .....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Year 11's last day at school before the GCSE'S ....

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Llongyfarchiadau Elin

elin

Yr ydym yn falch iawn o Elin Glyn Jones, sy’n hanu o Waunfawr, ar ei llwyddiant yn ei arholiad cerdd Gradd 5 yn ddiweddar. ..
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Congratulations to Elin in her music exam ...

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Hawl i Holi

holi


Fel rhan o gwrs Bagloriaeth Cymru cynhaliwyd sesiwn ‘Hawl i Holi’ ar ddydd Gwener 4ydd Fai 2012 ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Question Time session on May 4th ....

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Marathon Llundain

marathon

Yr ydym i gyd, yn deulu Brynrefail, yn hynod o falch o lwyddiant Mr Arwyn Williams yn cwblhau Marathon Llundain ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Congratulation to Mr Arwyn Williams on completing the London Marathon ....

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Sglerosis

sglerosis

Ar y 3ydd Mai 2012 bu criw o hogiau Brynrefail, a’u cyfeillion o Ysgol Bodedern wrthi’n ddyfal yn coginio cacennau yng Ngholeg Menai ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Baking cakes for a good cause ....

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Ffeinal Cwpan Cymru - Genod Dan 13

y tim

Yn anffodus, colli bu hanes tîm y genethod dan 13 yn ffeinal Cwpan Cymru eleni, a hynny o 0-3 i Ysgol Dyffryn Port Talbot .....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Girls Under 13 Football Team reach the final ....

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Tîm Ysgolion Cymru dan 18

tim dan 18 ysgolion cymru

Y tîm wedi ymgynnull o flaen eu gem yn erbyn Gogledd Iwerddon yn Dungannon ar nos Wener 20fed Ebrill. Darlledir y gêm yn fwy ar Sky.

Under 18's Welsh Schools ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

RADIO BRYNREFAIL

radio brynrefail

Yn darlledu pob awr ginio ac i’w glywed yn y cyntedd a’r ffreutur y mae Radio Brynrefail yn ddatblygiad newydd yn yr Ysgol.

Radio Brynrefail is a new development at the school ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

CLUDO’R TORS OLYMPAIDD

rhys

Y mae 8000 o dyllau yn y Tors Olympaidd euraidd sydd yn cynrychioli yr 8000 o bobl fydd yn ei gludo ar ei daith o gwmpas Prydain.

Carrying the Olympic Torch ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

YMRYSON SIARAD CYHOEDDUS URDD GOBAITH CYMRU

6ed dosbarth

Ar ddydd Llun , 26ain Fawrth, daeth Dei Thomas, beirniad timau siarad cyhoeddus Eisteddfod yr Urdd 2012 i Ysgol Brynrefail.

Competing in a public speaking competition ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

 

 

BWS MINI BRYNREFS A MARATHON LLUNDAIN !

cyngerdd dolig 2011

Pan glywyd y newyddion am Farathon Llundain a Bws Mini, rhaid cyfaddef, yr oedd peth dryswch. Arwyn Williams, Dirprwy Bennaeth yn gyrru bws mini Brynrefs o gwmpas Llundain yn y ras Marathon ?
Ond o’r dryswch fe ddaeth deallt.. ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

GWEITHDY AG EURIG SALISBURY

cyngerdd dolig 2011

Un o’i hoff raglenni teledu yw'r Simpsons ac y mae ‘You’ve Been Framed’ yn gwneud iddo chwerthin. ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Adroddiad gan Blwyddyn 9 - cliciwch yma

Cerdd I Gyfarch Tîm Rygbi Cymru - cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

LLWYDDIANT GYMNASTEG

cyngerdd dolig 2011

Llongyfarchiadau calonnog i Leanne Williams, sydd yn hanu o bentref Deiniolen, ar ei llwyddiant mewn gornest gymnasteg yn ddiweddar. ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

SBOTOLAU arJOSH ROBINSON

cyngerdd dolig 2011

Y mae Josh Robinson, sy’n hanu o Geunant, yn gwneud enw da cenedlaethol iddo hun ym myd Pêl Fasged. ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

LLONGYFARCHIADAU

cyngerdd dolig 2011

Llongyfarchiadau calonnog  i aelodau o’r Clwb Darllen, nid yn unig am droi i fyny yn ffyddlon pob wythnos, ond hefyd am y cynnydd sylweddol maent wedi ei wneud gyda’i gwaith. ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

DIGRIF?

cyngerdd dolig 2011

Beth sy’n well, dŵad, na bod ar gwrs Cymraeg yn y Galeri, gyda Ms Lowri Wyn Roberts, a chael y cyfleu yn ystod yr egwyl i gael cwrdd y digrifwr enwog John Bishop. Yn ôl Llio Emyr, Ilid Jones, Ffion Erin ac Elain Roberts yr ateb yw -‘DIM’ ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

DEFNYDDWYR IFANC 2012

cyngerdd dolig 2011

Ffion Erin, Ffion Wyn, Lloyd a Tudur yn derbyn eu tlws gan John Eden Jones, Swyddog Safonau Marchnata Gwynedd am iddynt ennill ‘Tlws Defnyddwyr y Flwyddyn’ ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

GWEITHDAI – CROCHAN A FFWRNAIS

cyngerdd dolig 2011

Ym mis Medi fe dderbyniodd Ms Siân Owen, Pennaeth yr Adran Gelf, wahoddiad gan y Galeri, Caernarfon I ymuno a phrosiect gyda’r artist lleol Megan Broadmeadow ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

BETHEL AM BYTH

cyngerdd dolig 2011

Tydi Clwb Pêl Droed Bethel ddim yn cael y tymor gorau ohoni...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

CYNGERDD Y NADOLIG

cyngerdd dolig 2011

Cynhaliwyd ‘Cyngerdd y Nadolig’ yn Eglwys Sant Padarn Llanberis, ar nos Lun 12fed Rhagfyr 2011 ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

The Christmas Concert was held at Eglwys Sant Padarn, Llanberis, on 12:12:2011 2011....

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

DIRPRWY BENNAETH

Ellen Williams

Croeso i'n Dirprwy Bennaeth newydd - Mrs. Ellen A. Williams ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Welcome to our new Deputy Head - Mrs. Ellen A. Williams ....

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

GWEITHDAI – CROCHAN A FFWRNAIS

broadmeadow

Derbyniodd Ms Siân Owen, Pennaeth yr Adran Gelf, wahoddiad i ymuno a phrosiect gyda’r artist lleol Megan Broadmeadow ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Ms Siân Owen takes part in a workshop with local artist Megan Broadmeadow ...

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

PARTI PENDALAR

parti pendalar

Eleni .... fe gasglwyd £2,700 tuag at gyllido Parti Pendalar ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

We raised £2,700 towards hosting a party for Pendalar pupils ...
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

LLONGYFARCHIADAU GRUFF

gruffydd john

Y mae pawb ym Mrynrefail yn llongyfarch Gruffydd John am gael ei ddewis i fod yn aelod o garfan tîm dan 18 Cymdeithas Pêl Droed Ysgolion Cymru ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Gruffydd John has been chosen to play football for Under 18 Welsh Schools team ...
For more information click here

 

 

NOSON LAWEN

eiry

Llun Eiry Price, sydd ym mlwyddyn 10 ac yn hanu o bentref Llanddeiniolen, wrth recordio rhaglen Noson Lawen yn ddiweddar ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

HELPWYR BACH SIÔN CORN

peirianneg

Gosodwyd ac addurnwyd y goeden Nadolig eleni gan Hannah Hellfeld a Rosie Benson ac y mae’r ddwy, a gweddill disgyblion a staff Ysgol Brynrefail yn dymuno ‘Nadolig Llawen’ iawn i bawb sy’n darllen ein gwefan. .....

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

LLONGYFARCHIADAU I ELAIN

peirianneg

Llongyfarchiadau i Elain Roberts, sy’n hanu o Gwm Y Glo, ar ei dewis yn gapten ar dîm rwydbêl Cymru dan 18.....

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

THE GREAT SOUTH RUN PORTSMOUTH

peirianneg

Fe glywsoch am y brawd hŷn y flwyddyn ddiwethaf. Ond mae’r brawd iau yn well - wel medda fo ‘de !
Yr ydym yn cyflwyno i chi Gethin Thomas sydd yn aelod o flwyddyn 7 yn Ysgol Brynrefail. Bu Gethin yn rhedeg yn y Great South Run a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Portsmouth.....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

LLWYDDIANT LIAM BENNETT

peirianneg

Llongyfarchiadau calonnog i Liam Bennett, sy’n hanu o bentref Bethel ar ei lwyddiant yn Karate trwy ennill y ‘belt’ du....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

LLWYDDIANT NOFIO CIAN HALLIDAY

peirianneg

Llongyfarchiadau i Cian Halliday, sy’n hanu o bentref Llanrug, ar ei lwyddiant yn Ymryson Gala John Sharp, cynhaliwyd ym mhwll nofio Llandudno yn ddiweddar. Enillodd lwyth o fedalau wrth gynrychioli Clwb Nofio Caernarfon....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

PLANT MEWN ANGEN COLEG MENAI

peirianneg

Pob dydd Iau y mae Gerallt Morris, Matthew Hughes, Lewis Burns a Tomos Griffith yn dilyn cyrsiau yng Ngholeg Menai. Ar ddydd Iau 17eg Tachwedd 2011 buont yn rhan o grŵp wnaethant goginio a gwerthu cacennau o gwmpas y Coleg er codi pres tuag at Blant Mewn Angen.....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

PLANT MEWN ANGEN

peirianneg

 ‘Grrrrêt’ meddai Toni y teigr mae hi’n ddiwrnod ‘Plant mewn Angen’ ac efallai y bydd rhai pobl yn cydymdeimlo a theigr mewn angen .....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

CYMDEITHAS RHEILFFORDD ERYRI

peirianneg

A fuoch erioed ar wibdaith ar reilffordd Eryri ? Wel os na fuoch y mae siawns i chi deithio 40 milltir ar y cledrau cul drwy harddwch ganol Eryri.....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

HER BEIRIANNEG

peirianneg

Fe ddaeth disgyblion blwyddyn 13 o nifer o ysgolion Gogledd Cymru ynghyd ym Mhrifysgol Bangor ym mis Hydref ar gyfer cystadleuaeth Her Beirianneg .......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Year 13 take part in an Engineering Challenge competition at Bangor University ........
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

GWAITH MAES

gwaith maes

Ar y 30ain o Fedi a’r 4ydd Hydref 2011 fe drefnwyd gwaith maes i griw T.G.A.U. ......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

GCSE students take part in Geography Field Work .......
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

CWRS COLEG MENAI

hoci

Y mae Elin Haf o flwyddyn 10 ymhlith nifer o ddisgyblion Ysgol Brynrefail sydd wedi cychwyn ar gyrsiau yng Ngholeg Menai .....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Elin Haf from Year 10 is one of a number of pupils that have started courses at Coleg Menai .......
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

TREIALON TIM HOCI GOGLEDD CYMRU DAN 18

hoci

Llongyfarchiadau calonnog i Heledd Anna, Eleri Sweeney a Gwenno Gibbard .......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Congratulations to Heledd Anna, Eleri Sweeney and Gwenno Gibbard .......
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

ANN WILLIAMS, CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU

ANN WILLIAMS

Cafwyd cyflwyniad diddorol gan Ann Williams , Swyddog Addysg y Cynulliad i fyfyrwyr blwyddyn 12 ar wleidyddiaeth ......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Ann Williams from the Welsh Assenbly Government gives a presentation on politics to Year 12 ........
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Y JAMES DYSON NEWYDD?

d+t

Faint ohonoch sy’n hoffi hwfro eich tai? Faint ohonoch sydd berchen â sugnydd llwch Dyson? ......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

How many of you vacuum your homes? How many of you own a Dyson? ......
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

DIWRNOD MENTER A BUSNES GYRFA CYMRU

blwyddyn 12

Ddydd Gwener 16 o Fedi 2011 cynhaliwyd cynhadledd Menter a Busnes ar gyfer disgyblion blwyddyn deuddeg ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Year 12 attend a Business and Enterprise Workshop ......
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

BANC DILLAD ANTUR WAUNFAWR

banc dillad

Ar ddechrau’r flwyddyn ysgol newydd fe gyrhaeddodd y Banc Dillad yn Ysgol Brynrefail. ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Antur Waunfawr have placed a clothes bank at the school ......
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

CYNLLUN ANWYTHO BLWYDDYN 12

atom

Elliw Ellis Davies sydd, gyda’i chwaer Dwynwen, yn rhedeg Cwmni Atom P.R. sydd wedi ei leoli yn Doc Fictoria Caernarfon ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

PR Company Atom come to talk to Year 12 ............
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

LLONGYFARCHIADAU TOMOS EMLYN

TOMOS EMLYN

Llongyfarchiadau calonnog i gyn disgybl sef, Tomos Emlyn Jones, gynt o Lanrug ar ennill ei le yng ngharafán Cymru dan 19 ar gyfer y twrnamaint dan 19 yn Slofenia ar ddiwedd mis Medi ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Ex pupil Tomos Emlyn Jones is chosen for the Welsh Under 19 Football squad ........
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

GWENNO GIBBARD - PRIF DDISGYBL

gwenno gibbard

Cyfle i adnabod Gwenno Gibbard .......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Get to know the new Head Girl ........
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

GETHIN GRIFFITHS - BRIF DDISGYBL

gethin

Cyfle i adnabod Gethin Griffiths.......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Get to know the new Head Boy ........
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

BRONWEN PRICE - DIRPRWY BRIF DDISGYBL

bronwen price

Cyfle i adnabod Bronwen Price.......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Get to know the new Deputy Head Girl ........
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

GRUFFYDD JOHN - DIRPRWY BRIF DDISGYBL

gruffydd john

Cyfle i adnabod Gruffydd John .......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Get to know the new Deputy Head Boy ........
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

DIRPRWY BENNAETH NEWYDD

arwyn williams

Ar gychwyn y tymor hwn, fe roedd yn bleser cael croesawu Mr. Arwyn Williams i’r ysgol i gychwyn yn ei swydd newydd fel Dirprwy Bennaeth yr ysgol yn dilyn ymddeoliad Ms. Eirwen Williams ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

We welcome new Deputy Head Mr Arwyn Williams ......
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

YMDDEOLIAD MS. EIRWEN WILLIAMS

eirwen williams


Ar ddiwedd y tymor hwn, bydd Ms. Eirwen Williams yn ymddeol ar ôl blynyddoedd maith o wasanaeth cydwybodol iawn .......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Deputy Head Ms Eirwen Williams retires .........
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------
CAU’R GIÂT AM Y TRO OLAF

john parry

Yn ystod gwyliau’r haf eleni, bydd Mr.John Parry yn ymddeol o’i swydd fel gofalwr Ysgol Brynrefail
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Mr John Parry retires as caretaker after 13 years .....
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------
YR WYTHNOS TRAWSGWRICWLAIDD - DYN A’I AMGYLCHFYD – YR ADRAN SAESNEG

adran saesneg ar drip

Fe ddechreuodd ein diwrnod yn y Galeri ac arddangosfa o waith Joe Roberts a’i gerfluniau wedi ei llunio o gopr, coed, haearn a dur .......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

THe English deparment go on a trip ......
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------
YR WYTHNOS TRAWSGWRICWLAIDD - TAITH LENYDDOL YR ADRAN GYMRAEG

bwthyn kate roberts

Bu criw o flwyddyn 9 ar daith lenyddol, ddechreuodd yn Rhosgadfan gyda chip olwg ar sut y bu bywyd yn amser plentyndod y llenores Kate Roberts .....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Year 9 went on a literary trip to Kate Roberts' home .......
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------
DARLLEDIAD GWYDDONOL

darllediad gwyddonol

Yn ystod mis Mehefin fe gawsom dau westai o nod yn ymweld ag Ysgol Brynrefail er mwyn recordio rhaglen radio bydd yn cael ei ddarlledu ym mis Medi .......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Two former pupils return to record a radio programme to be broadcast in September .....
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------
CYSTADLEUAETH MATHEMATEG Y GYMDEITHAS WYDDONOL GENEDLAETHOL

cystadleuaeth mathemateg


Dyma lun o William Lamb a Rhydian Price ( y ddau ar y chwith), o flwyddyn 8, yn derbyn ei gwobrau gan Dr Gwyn Jones ar faes Eisteddfod yr Urdd wedi eu llwyddiant yn y gystadleuaeth mathemateg genedlaethol eleni ......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Success in a National Mathematics Competition ......
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------
HANSARD YN BRYNREFAIL

hansard

Bu’r Aelod Seneddol , Yr Anrhydeddus Hywel Williams, ym Mrynrefail ar ddiwrnod olaf tymor yr Haf i gyflwyno pedwar copi o Hansard i lyfrgell yr Ysgol.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

THe Hon. HYwel Williams presents four copies of Hansard to the school library.
For more information click here

 

 


ENNILLWYR CWPAN CYMRU GENOD DAN 14

ennillwyr cwpan cymru dan 14

Ennillwyr Cwpan Cymru Genod Dan 14
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Winneres Welsh Cup Girls Under 14

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

CWPAN CYMRU MERCHED DAN 13

cwpan cymru merched dan 13

Cwpan Cymru Merched Dan 13
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Welsh Cup Girls Under 13

For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

ENNILLWYR TLWS CEMEG

ennillwyr cemeg

Ar y 14eg o Ebrill 2011 fe gynhaliwyd ‘Cystadleuaeth Dadansoddwyr Cymru 2011 ‘ , dan nawdd Cymdeithas Frenhinol Cemeg, ym Mhrifysgol Bangor. ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Chemistry Winners .......
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

COLEG MENAI - TRIN GWALLT

trin gwallt

Derbyn Tystysgrif Lefel 1 yn Trin Gwallt .....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Certificates for Hairdressing ....
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

COLEG MENAI - PEIRIANNEG

peirianneg

Derbyn tystysgrifau Gradd Lefel 1 ym Mheirianneg Ceir .....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Certificates for Car Mechanics ....
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

COLEG MENAI - PERFFORMIO CREADIGOL

Elin Morris

Llongyfarchiadau i Elin Morris o dderbyn Tystysgrif
Lefel 1 mewn Perfformio Creadigol ....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Elin Morris on a Performing Arts course ....
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

 

MABOLGAMPAU 2011

mabolgampau

Er ei ohirio, oherwydd y tywydd drwg, y diwrnod cyntaf bu gystadlu brwdfrydig ar yr ail ddiwrnod a thŷ Eilian bu’n fuddugol eleni.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Eilian came fist this year!
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

PLANNU COED

plannu coed

Ar ddydd Gwener, Mawrth 18, fe gymerodd nifer bach o ddisgyblion blwyddyn 11 rhan mewn ymgyrch gan Goed Cadw (The Woodland Trust), y brif elusen yn y DU sy’n siarad dros goedlannau a choed, i blannu clawdd brodorol ar ddaear yr ysgol ......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Year 11 plant trees .........
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

CYNRYCHIOLI CYMRU

Iwan Price

Llongyfarchiadau i Iwan ar gael ei ddewis i gynrychioli Cymru yn nhwrnamaint ‘ Y Centenary Shield’.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Representing Wales at Football ........
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

Y CLWB DARLLEN

Clwb Darllen

Ar fore dydd Mawrth, yn ddi-ffael, yn ystod y cyfnod cofrestru, y mae’r Clwb Darllen yn ymgynnull yn Llyfrgell Ysgol Brynrefail .....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

The Reading Club meet in the Library every Tuesday morning .........
For more information click here

---------------------------------------------------------------------------------

ADDYSG BERSONOL a CHYMDEITHASOL BLWYDDYN 10

ABCH

Y mae dosbarth 10E yn dilyn cwrs ‘Pathfinder’,gyda chymorth eu hathrawes Ms Alaw Llwyd .......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Year 10E ar following the Pathfinder course .........
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

PÊL DROED CWPAN CYMRU 2011

pel droed genethod

O guro Ysgol Llanfyllin 5-0 yn y rownd gyn derfynol y mae tîm pêl droed genethod Ysgol Brynrefail dan 14 drwodd i’r gêm derfynol ......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Girls Under 14 Football team are through to the final ........
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

YSGOLORIAETH I GWENLLI

Gwenlli

Mae’n bleser o’r mwyaf cyhoeddi fod Gwenlli Haf, o bentref Llanrug, wedi ei enwebu gan Brifysgol Cymru Drindod Dewi Sant i dderbyn Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ...........
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Congratulations to Gwenlli Haf .........
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

CADW PETHAU YN Y TEULU

teulu Philips

Y mae nifer o deuluoedd wedi dathlu gweld brodyr yn chwarae pêl droed ond mae’n rhyfeddol gweld tri brawd yn chwarae i’r un tîm pêl droed ...........
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Three brothers play for the same football team .........
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

CYSTADLEUAETH GWYL GWYDDONIAETH PRIFYSGOL BANGOR

Mari Tachwedd

Fe ddaeth Mari Tachwedd a chlod mawr iddi ei hun, ei theulu ac i Ysgol Brynrefail yn ddiweddar trwy ennill y wobr gyntaf am farddoniaeth yng Ngwyl Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

First prize for poetry .........
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

DIWRNOD TRWYNAU COCH

TRWYNAU COCH

A’r neuadd dan ei sang fe ddaeth nifer o ymgeiswyr i ddangos eu doniau yn y gystadleuaeth i ddarganfod myfyriwr/wyr mwyaf talentog Ysgol Brynrefail.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Ysgol Brynrefail celebrate Red Nose Day ........
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

CYNGERDD PATAGONIA

Ben

Nos Fawrth, Mai 10, 2011 Yn Neuadd Ysgol Brynrefail
Mynediad: £5 i bawb
Tocynnau ar gael o Swyddfa Brynrefail 01286 672381
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Tuesday May 10, 2011 a concert to raise money for the Patagonia trip
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

YSGOLORIAETH I BEN

Ben

Ar fore dydd Llun, 14eg o Fawrth 2011 fe ddaeth newyddion gwych i Ysgol Brynrefail. Cafodd Ben Jones, Dirprwy Prif Fachgen y newydd gwych ei fod wedi ennill Ysgoloriaeth gan Brifysgol Bangor.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Ben Jones has been awarded a scholarship to Bangor University ....
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
GWERSYLL GLAN LLYN
Gohebydd : Math Roberts

y tri disgybl

Roedd pawb yn edrych ymlaen at gael mynd i Glan Llyn ar ddydd Gwener 21ain Ionawr 2011. Fe ddechreuodd ein taith ni am bump o’r gloch y pnawn hwnnw. Roedd pawb yn disgwyl gyda’i bagiau y tu allan i’r Ysgol. Fe gychwynnodd y bws am y Bala....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
GWERSYLL GLAN LLYN
Gohebydd : Lisa Hughes

y tri disgybl

Ar ddydd Gwener 21ain o Ionawr 2011 aeth grŵp o flwyddyn 7 o Ysgol Brynrefail i wersyll Glan Llyn a chael llawer iawn o hwyl yno. Ar y ffordd ddaru ni bigo grŵp o blant o Ysgol Porthmadog.....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
GWEITHDY GWRTH HILIAETH

y tri disgybl

Yn ddiweddar bu disgyblion blwyddyn 8 yn mynychu Gweithdy Gwrth Hiliaeth yng nghwmni Sebastian Korszon,
sydd yn wreiddiol o wlad Pwyl ond sydd yn awr yn gweithio gyda Rhwydwaith Cydraddoldeb Gogledd Cymru......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
GWEITHDAI IECHYD MEDDWL

y tri disgybl

Mae iechyd meddwl da yn mynd tu hwnt i fynediad i wasanaethau iechyd. Mae gwell canlyniadau iechyd ar gyfer plant yn galw am ffocws ar hybu iechyd a sylw i ffactorau amgylcheddol yn ogystal ag anghenion iechyd corfforol, emosiynol ac iechyd.....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
PÊL DROED CWPAN CYMRU

y tri disgybl

Ar ddechrau’r flwyddyn newydd, a’r eira, diolch fyth, wedi diflannu fe chwaraewyd gêm pêl droed , yng nghystadleuaeth Cwpan Cymru yn erbyn Ysgol Gyfun Dinbych ar gaeau Llanrug....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
ARLWYO A LLETYGARWCH BLWYDDYN 11 T.G.A.U

y tri disgybl

Tydi bywyd ddim yn deg ! A hithau’n ganol wythnos a nos Sadwrn bell I ffwrdd, sialens roedd cerdded heibio’r ystafelloedd arlwyo a’r ffroenau wedi eu gogleisio o sawru perlysiau. ......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Life just isn’t fair! Its midweek and Saturday is far away but we still have to walk past the Home Economics rooms, noses twitching and being teased by the scent of the spices. .......
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------


GWASANAETH COFFA’R HOLOCOST

y tri disgybl

Cynhaliwyd y Gwasanaeth Holocost blynyddol yn Neuadd y Penrhyn, Bangor ar ddydd Iau 27ain Ionawr 2011. Bu cynrychiolaeth dda o bymtheg o fyfyrwyr chweched dosbarth Ysgol Brynrefail. ......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
LLONGYFARCHIADAU GERALLT

y tri disgybl

Dau fis yn ôl yr oeddem yn llongyfarch Gerallt Morris am ei fod wedi ennill cystadleuaeth yng Nglynllifon . Coeliwch chi be’, mae Gerallt wedi ennill cystadleuaeth arall. ......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Two months ago we had the opportunity to congratulate Gerallt on his success in winning a competition at Glynllifon. Believe it or not Gerallt has won another competition .......
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
CYNLLUN SEREN

y tri disgybl

Mae Ms Luned Evans, sy’n cynrychioli Gyrfaoedd Cymru yn ymwelydd cyson ag Ysgol Brynrefail. Gweithio gyda disgyblion blwyddyn 10 mae Ms Evans er codi cymhelliad disgyblion a rhannu gyda nhw wybodaeth am y byd gwaith. ......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Ms Luned Evans, who represents Careers Wales is a frequent visitor to Ysgol Brynrefail. Ms Evans works with pupils from year 10 raising awareness and motivation with pupils and sharing information about the world of work. .......
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
Y THOMAS TELFORD NEWYDD?

y tri disgybl

Yn dilyn uned o waith ar Adeiladau , roedd rhaid i’r disgyblion, yn eu grwpiau o dri, ddylunio pont hytrawst er mwyn darganfod y gymhareb cryfder i bwysau orau posibl. ......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
THE SLUG CLUB

y tri disgybl

Y mae’r clwb, a enwir uchod, yn ymgynnal bob wythnos , yn eu hamser eu hunain, gyda Ms Catherine Jones yn fentor arnynt ac yn gefnogaeth iddynt. ......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
PATAGONIA

y tri disgybl

Ar ddechrau’r flwyddyn newydd fe ddaeth newyddion gwych i Ysgol Brynrefail. Fe ddewiswyd, o’r chwith i’r dde, Manon Elwyn, Gethin Griffiths a Bronwen Price gan Urdd Gobaith Cymru yn rhan o griw fydd yn teithio i Batagonia ......
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

At the beginning of a new year we received brilliant news at Ysgol Brynrefail that three of our pupils, from left to right, Manon Elwyn, Gethin Griffiths and Bronwen Price have been chosen by Urdd Gobaith Cymru, as part of a group that will be traveling to Patagonia .......
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
ECO'R WYDDFA

plygu yr eco

Ar y prynhawn dydd Iau, cyn ddaeth yr eira trwchus fin nos, tro Ysgol Brynrefail oedd hi i blygu Eco’r Wyddfa er ei ddosbarthu cyn y Nadolig.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Ysgol Brynrefail pupils fold Eco'r Wyddfa ready for distribution.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
CWIS POP CENEDLAETHOL

y tim

Ysgol Brynrefail ddaeth i’r brig eleni yn y Cwis Pop cenedlaethol cafodd ei gynnal gan Radio Cymru ar eu rhaglen C2. Fe gurwyd tri rownd cyntaf .........
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

In a national competition, run by the programme C2 on Radio Wales, Ysgol Brynrefail were worthy winners this year. They won the first three rounds .......
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
GWASANAETH CAROLAU

canu carolau

Ar nos Lun 13eg Rhagfyr 2010 fe gynhalwyd Gwasanaeth Carolau yn Eglwys Padarn , Llanberis a’r eglwys dan ei sang gyda rhieni a ffrindiau.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

On Monday the 13th of December 2010 Ysgol Brynrefail held a Carol Service at Eglwys Padarn, Llanberis where the church was full of family and friends
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
PENCAMPWRIAETH GYMNASTEG ERYRI

Emma Roberts

Ar y 3ydd o Ragfyr 2010 bu 30 o ddisgyblion yn cystadlu ym Mhencampwriaeth Gymnasteg Eryri yng Nghanolfan Chwaraeon, Caernarfon.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

On the 3rd December 2010 30 pupils competed in the Eryri Gymnastic Championships at the Leisure Centre, Caernarfon.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

TWRNAMENT HOCI ARFON

hoci dan 15

Yn ddiweddar fe gynhaliwyd Twrnamaint Hoci Arfon ar gaeau Ysgol Brynrefail. Arwahan i dîm Brynrefail yr oedd Ysgol Tryfan ac Ysgol Syr Huw Owen yn cystadlu.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Recently the Arfon Hockey Tournament was held in the grounds of Ysgol Brynrefail. Apart from the Brynrefail team , Ysgol Tryfan and Ysgol Syr Huw Owen competed.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
YSGOLORIAETH PRIFYSGOL BANGOR

Enfys Mai

Derbyniodd Enfys Ysgoloriaeth Teilyngdod Bangor sydd werth £2400 a hefyd enillodd Ysgoloriaeth Diwinyddiaeth ac studiaethau Crefyddol sydd werth £200.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Enfys wins a scholarship.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
CWMNI'R FRAN WEN

cWMNI'R fRAN wEN

Dros ddau ddiwrnod ym mis Tachwedd fe adeiladwyd pabell mawr yn neuadd Ysgol Brynrefail.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Cwmni'r Fran Wen drama company visit Ysgol Brynrefail.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
PARC GLYNLLIFON

gERALLT mORRIS

Yn ddiweddar bu Gerallt Morris a chriw o ddisgyblion eraill yn mwynhau diwrnod o weithgareddau ym mharc Glynllifon. Rhai diwrnodau wedi hynny fe ddaeth amlen arbennig i’r Ysgol ac wedi ei agor cafodd Gerallt y pleser o ddarganfod ei fod wedi ennill cystadleuaeth y diwrnod.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Gerallt Morris wins the Competition Of The Day at Glynllifon Park..
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
CYNLLUN YSGOLION IACH

Ysgol Iach

Mae cynllun ‘Ysgol Iach’ Gwynedd yn cael ei reoli mewn partneriaeth gydag Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru, Cyngor Gwynedd, CYNNAL a’r bwrdd Iechyd Lleol.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Ysgol Brynrefail take part in the Healthy Schools Scheme.
For more information click here.

Ysgolion Iach Gwynedd

---------------------------------------------------------------------------------
GWEITHGAREDDAU MOROL

Plas Menai

Ar ddechrau mis Hydref fe aeth pob disgybl ym mlwyddyn 9 ar gwrs ar weithgareddau morol ym Mhlas Menai.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Year 9 take part in activities at Plas Menai.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
BOOMERANG

boomerang

Ddiwedd Mis Medi ymwelodd cwmni teledu Boomerang â’r ysgol er mwyn dewis carfan o ddisgyblion i ymddangos ar eu rhaglen deledu boblogaidd “Stwnsh Sadwrn”.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Boomerang TV Company visit the school to choose participants for their popular programme “Stwnsh Sadwrn”.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

SGONSEN

coginio

Hanes dosbarth 7N ar fore noson tan wyllt....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

What did 7N get up to on November 5th?
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
FFORWM DISGYBLION

fforwm

Pob hanner tymor y mae’r Fforwm Disgyblion yn ymgynnull lle y mae cynrychiolwyr y saith blwyddyn o ddisgyblion yn cael cyfleu i drafod materion ...
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Every half term the Pupils’ Forum assembles where representatives from all seven school years have the opportunity to discuss matters .....
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
YMWELIAD DAFYDD WIGLEY

dafydd wigley

Ar ddydd Iau, Hydref 7fed 2010 fe ddaeth ymwelydd pwysig iawn i Ysgol Brynrefail - Mr Dafydd Wigley.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

On Thursday October 10th 2010 a very famous visitor came to Ysgol Brynrefail – Mr Dafydd Wigley.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
EISTEDDFOD 2010

Lois Jones

I weld lluniau a chanlyniadau Eisteddfod 2010 - cliciwch yma

To see photos and view the results from the Eisteddfod - click here

---------------------------------------------------------------------------------
HOCI dan 18 TÃŽM GWYNEDD

hoci dan 18

Yn dilyn twrnamaint,a oedd hefyd yn dreialon,fe ddewiswyd tair geneth i fod yn aelodau o dîm Gwynedd eleni.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Following a tournament that was also a trial, three girls have been chosen to represent Gwynedd.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

PÊL RWYD dan 14 TÎM ERYRI

pel rwyd dan 14

Ar ôl treialon yn Ysgol Maesglas, gydag ysgolion Brynrefail, Syr Huw, Tryfan, St Gerrard ac eraill yn bresennol, dewiswyd tair eneth o Ysgol Brynrefail i fod yn aelodau o dîm Pêl Rwyd Eryri eleni.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Following trials, two girls from Ysgol Brynrefail have been chosen for the Under 14 Eryri team.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
PÊL RWYD dan 16 TÎM ERYRI

pel rwyd dan 16

Ar ôl treialon yn Ysgol Maesglas, gydag ysgolion Brynrefail, Syr Huw, Tryfan, St Gerrard ac eraill yn bresennol, dewiswyd tair o Ysgol Brynrefail i fod yn aelodau o dîm Pêl Rwyd Eryri eleni.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Following trials, three girls from Ysgol Brynrefail have been chosen for the Under 16 Eryri team.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
PÊL RWYD dan 18 TÎM ERYRI

pel rwyd dan 18

Ar ôl treialon yn Ysgol Maesglas, gydag ysgolion Brynrefail, Syr Huw, Tryfan, St Gerrard ac eraill yn bresennol, dewiswyd y tair uchod i fod yn aelodau o dîm Pêl Rwyd Eryri eleni.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Following trials, three girls from Ysgol Brynrefail have been chosen for the Under 18 Eryri team.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
MAGNOX NORTH

bws mini ysgol brynrefail

O drefniant “Gyrfa Cymru” a dan nawdd gan Magnox North, sy’n cynrychioli Gorsafoedd Niwclear Wylfa a Thrawsfynydd, fe dderbyniodd tri disgybl o Ysgol Brynrefail sieciau o £100 yr un.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Magnox North, which represent Wylfa and Trawsfynydd Nuclear Power Stations, present pupils with £100 each.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
FFRINDIAU BRYNREFAIL / FRIENDS OF YSGOL BRYNREFAIL

bws mini ysgol brynrefail

Eleni y mae Ffrindiau Brynrefail wedi penderfynu mae codi arian tuag at fws mini newydd .....
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

This year the Friends of Ysgol Brynrefail have decided to raise money for a new mini bus .....
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
PRIF DDISGYBLION / HEAD PUPILS 2010 - 2011

Dyma Brif Ddisgyblion Ysgol Brynrefail 2010 - 2011.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

These are the Ysgol Brynrefail Head Pupilsfor 2010 - 2011.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------
GWEITHDY MENTER BL 12 / YR 12 ENTERPRISE WORKSHOP

Ar 15fed Medi 2010 daeth Gyrfa Cymru i Ysgol Brynrefail i weithio gyda blwyddyn 12.
Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Careers Wales visited Ysgol Brynrefail to hold an Enterprise Workshop with Year 12 pupils.
For more information click here.

---------------------------------------------------------------------------------

Arholiadau Blwyddyn 11 - cliciwch yma am fwy
Y chweched dosbarth - cliciwch yma am fwy
Canlyniadau arholiadau AS
- cliciwch yma am fwy
Taith gerdded Dyniaethau- Cliciwch yma am fwy.
Ymweliad "Mantais" ag Ysgol Brynrefail- Cliciwch yma am fwy.
Adroddiad i Eco’r Wyddfa(Gorffennaf 2010)- Diwrnod Sgiliau Blwyddyn 7-Cliciwch yma am fwy
Hogia'r set "Hairspray" - Cliciwch yma am fwy.
Fala Favela- Blwyddyn 9- Cliciwch yma am fwy
Cystadleuaeth Forol Ysgolion 2010- Cliciwch yma am fwy.
Cadair Cai- Dylunio a Thechnoleg Level A- Cliciwch yma am fwy.
Erthygl Adran Arlwyo Blwyddyn 10 (TGAU)- Cliciwch yma am fwy.

---------------------------------------------------------------------------------

Erthygl Ysgol Brynrefail - Profiad Gwaith/ Ysgol Brynrefail Article - Work Experience - Click here/ Cliciwch yma

---------------------------------------------------------------------------------

Raffl Pasg / Easter Raffle 2010 - click here/ cliciwch yma

 

 

CYSTADLEUAETH BAND PRES RHANBARTHOL CYMRU

Fe gynhaliwyd cystadleuaeth Band Pres Rhanbarthol Cymru yn Neuadd Brangwen dros benwythnos 20fed a 21ain Mawrth 2010.
Am fwy Cliciwch yma.

The Welsh Regional Brass Band Competition was held at the Brangwen Hall, Swansea over the weekend of the 20th and 21st March 2010
For more Cick here.

---------------------------------------------------------------------------------

Gweithdy C2

Ar ddydd Gwener, 27ain Chwefror, daeth taith ysgolion C2 i Ysgol Brynrefail.
Am fwy Cliciwch yma.

On Friday, 27th February, the C2 road show came to Ysgol Brynrefail.
For more Cick here.

---------------------------------------------------------------------------------

Dydd Gwyl Dewi / St Davids Day

Rachel Owen, cynrychiolydd Hosbis Dewi Sant yn derbyn siec am £484 gan gynrychiolwyr ieuengaf Fforwm Disgyblion yr Ysgol.
Am fwy Cliciwch yma.

Rachel Owen, of St David'ss Hospice receiving a cheque for £484 from the youngest representatives of the School Forum.
For more Cick here.

---------------------------------------------------------------------------------

LLWYDDIANT YSGOLORIAETHAU/ SCHOLARSHIPS SUCCESS


Mae Prifysgol Bangor yn cynnig nifer o Ysgoloriaethau Mynediad bob blwyddyn er mwyn cynorthwyo myfyrwyr gyda'u hastudiaethau.
Am fwy Cliciwch yma.

 

Bangor University offers a number of Entrance Scholarships each year in order to assist students with their studies.
For more Cick here.

---------------------------------------------------------------------------------

Cynllun EFE


Ar ddydd Mawrth 2ail Chwefror 2010 bu disgyblion Blwyddyn 7 yn gwrando ar Andrew Settatree , gweithiwr Ieuenctid Cristnogol Cynllun EFE, eglwysi gofalaeth Llanberis, yn trafod ei waith.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

On Tuesday 2nd February 2010 pupils from Year 7 gathered to hear a presentation by Andrew Settatree, a key worker for young Christians in the scheme Cynllun EFE caring for the community of churches in the Llanberis area.
Click here for more information.

---------------------------------------------------------------------------------

Apel Haiti / Haiti Appeal

Yn sgil newyddion am y daeargryn erchyll yn Haiti fe aeth dau ddisgybl o'r chweched dosbarth, sef Greta Fflur Jams ac Enfys Elen Roberts ati i drefnu casglu arian tuag at Apel Haiti.......... Casglwyd cyfanswm o £1,831.52 gan yr ysgol tuag yr Apel.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Following the horrendous news about the Haiti earthquake two sixth form pupils at Ysgol Brynrefail, Greta Fflur Jams and Enfys Elen Roberts, decided to organise events to raise money for the appeal........ A grand total of £1831.52 was raised by the school towards the appeal.
Click here
for more information

 

---------------------------------------------------------------------------------

Gwasanaeth Coffa'r Holocaust / Holocaust Remembrance Service


Ar yr 27ain Ionawr 2010 fe ddathlwyd gwasanaeth Coffa'r Holocaust yn Neuadd Penrhyn, Bangor. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

On the 27th January 2010 the Holocaust Remembrance Service was held at Penrhyn Hall, Bangor. Click here for more information.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

CYMORTH CANSER MACMILLAN
Eleri Brady, cynrychiolydd Cymorth Canser Macmillan yn derbyn siec am £430 gan Enfys Mai Roberts, y brif eneth, a Sion Elwyn Hughes, dirprwy brif fachgen yr ysgol. Casglwyd yr arian drwy gynnal diwrnod di-wisg gan y disgyblion, a'r staff yn cyfrannu drwy beidio anfon cardiau Nadolig i'w gilydd.

MACMILLAN CANCER SUPPORT
Eleri Brady, of Macmillan Cancer Support receiving a cheque for £430 from Enfys Mai Roberts, the head girl, and Sion Elwyn Hughes, the schoo's deputy head boy. The sum was raised by a non-uniform day for the pupils at the school, and the staff contributed by not sending Christmas cards to each other.

---------------------------------------------------------------------------------

GWASANAETH CAROLAU NADOLIG 2009

Nos Lun 14eg o Ragfyr 2009, cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau Blynyddol yr Ysgol. Yn anffodus eleni roedd rhaid cynnal y gwasanaeth yn neuadd yr ysgol oherwydd y difrod i do Eglwys Sant Padarn, Llanberis. Gwnaethpwyd casgliad ar y noson, gyda chyfanswm o £300.00 yn cael ei gyfrannu gan y gynulleidfa. Rhannwyd y casgliad fel a ganlyn, £200.00 i Gymorth Cristnogol a rhodd o £100.00 i Eglwys Sant Padarn tuag at gostau atgyweirio y to.

CHRISTMAS CAROL SERVICE 2009

The School's annual Christmas Carol Service was held on Monday 14th of December 2009. Unfortunately this year the service had to be held at the School Hall, due to the damage to the roof of the St. Padarn's Church, Llanberis. A collection was made on the evening, and the congregation contributed a total of £300.00. The collection was distributed as follows, £200.00 to Christian Aid, and a donation of £100.00 to St. Padarn Church towards the cost of repairing the roof.

---------------------------------------------------------------------------------

CASGLIAD AT ELUSEN CYMORTH CRISTNOGOL

Ann Jane Evans, gweithiwr maes Cymorth Cristnogol yn derbyn siec am £200.00 gan Sion Elwyn Hughes, dirprwy brif fachgen yr ysgol, gyda chynrychiolwyr o'r 6ed dosbarth.

COLLECTION FOR CHARITY CHRISTIAN AID

Ann Jane Evans, of Christian Aid receiving a cheque for £200.00 from Sion Elwyn Hughes, the school's deputy head boy, with representatives of the 6th form.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Disgyblion a Staff yr Ysgol yn plygu rhifyn Rhagfyr Eco'r Wyddfa /  
Pupils and Staff folding December's edition of Eco'r Wyddfa.

В 

---------------------------------------------------------------------------------

Ymweliad Iwan Llwyd a Mei Mac âr Adran Gymraeg

Ar fore Iau, Tachwedd 5ed, daeth y ddau fardd Iwan Llwyd a Mei Mac atom i'r Adran Gymraeg i drafod gwaith T.H. Parry-Williams a rhai o feirdd eraill y cwrs lefel A. Cafodd disgyblion y chweched dosbarth, sy'n astudio Cymraeg, tri deg pump ohonynt, gyfle i wrando ar Iwan Llwyd yn ymdrin â'i gerddi ei hun ar y cwrs yn ogystal â thrafod thema marwolaeth yng ngwaith T.H. Parry-Williams a'i agwedd tuag at ei fro ; Eryri.

Aeth Mei Mac ati i ddadansoddi ac egluro'r gerdd "Cymwynaswr" gan Ceri Wyn Jones ac " Yma Mae Fy Lle" gan Gwyn Thomas gan groesgyfeirio rhwng y cerddi hyn â cherddi eraill ar y cwrs. Mwynhaodd y disgyblion yn arw, ac yr oedd pawb yn gytun ar ddiwedd y bore eu bod wedi gweld rhywbeth newydd yn y cerddi a bod eu dealltwriaeth o waith T.H. Parry-Williams wedi ei ddyfnhau.

Iwan Llwyd and Mei Mac's Visit to the Welsh Department

On the morning of Thursday 5th November, two poets Iwan Llwyd and Mei Mac visited the Welsh Department to discuss the work of T.H. Parry-Williams and other poets on the A level course. Thirty six sixth form students who study Welsh, had the opportunity to listen to Iwan Llwyd discuss his own poems on the course as well as the theme of death in T.H. Parry-Williams work and his views on his locality; Eryri.

Mei Mac illustrated and analysed a poem "Cymwynasw" by Ceri Wyn Jones and "Yma Mae Fy Lle" by Gwyn Thomas, cross-referencing these poems with others on the course. The students enjoyed the experience immensely, and at the end of the morning everybody agreed that they viewed something new in the poems and that their understanding of T.H. Parry-Williams work had deepened.

---------------------------------------------------------------------------------

CYNHADLEDD MENTER A BUSNES GYRFA CYMRU

Ddydd Mercher 16 o Fedi 2009 cynhaliwyd cynhadledd Menter a Busnes ar gyfer disgyblion blwyddyn deuddeg gan gynrychiolwyr o Yrfa Cymru. Rhannwyd y disgyblion i saith tim, a chafodd pob tim yr her busnes o gynhyrchu a marchnata faniau cardfwrdd "Vauxhall Motors". Mwynhaodd pawb y diwrnod gan ddatblygu sgiliau cyfathrebu, rhifedd, datrys problemau a gweithio fel rhan o dim.

BUSINESS AND ENTERPRISE CAREERS WALES

On Wednesday 16 September 2009 representatives of Careers Wales held a Business and Enterprise conference at the school for year twelve pupils. The pupils were divided into seven teams, and each team was given a business challenge to produce and market "Vauxhall Motors" cardboard vans. Everybody enjoyed an eventful day whilst developing skills such as communication, numeracy, problem solving and working as a part of a team.


Y Tim buddugol yn derbyn eu gwobr gan Katie Williams (Gyrfa Cymru)

The winning Team receving their prizes from Katie Williams (Careers Wales)